Икономически университет - Варна

ас. Корнелия Филипова

ас. Корнелия Филипова

431

k.filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Основи на социалното осигуряване
Социално подпомагане
Мениджмънт на частните пенсионни фондове
Вид Година Публикация
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 346.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 139 - 144.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 164 - 174.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0, 3, 2018, 3, 128 - 133.
Доклад 2018
Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability : Proceedings of the 6th International Conference, May 31 - June 1, 2018, Prague, Prague : Vysoka skola ekonomicka, 2018, 1194 - 1206.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 470 - 481.
Статия 2018
Народностопански архив = Narodnostopanski Arhiv, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. LXXI, 2018, 2, 46 - 62 ; 43 - 57.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 7, 2018, 2, 201 - 209.
Доклад 2018
Technics. Technologies. Education. Safety : VI International Conference, 30 May - 2 June 2018, Veliko Tarnovo, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. Military Science and Security, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, Year 2, 2018, 1 (4), 66 - 71.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Преглед на всички публикации