Икономически университет – Варна

ас. Ваня Енчева Неактивен

ас. Ваня Енчева

ас. Ваня Енчева Неактивен

413

429

v.encheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 413: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 413: 15:00-17:00

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 4, с. 47 - 60.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 182 - 186
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Статия 2015
Izvestya J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 4, с. 44 - 55.
Доклад 2014
// Следкризисният финансов маразъм в Европа и България : IV Междунар. науч. конф. = The Aftercrisis Financial Marasmus in Europe and Bulgaria : 4th Intern. Sci. Conf. : Сб. докл., 23 - 26 май 2013, Равда. - София : Изд. комплекс УНСС, 2014, с. 127 - 134.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific a. Techn. Unions - Varna, 2013, с. 223 - 228.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 412 - 418.
Доклад 2012
// Икономиката на България - пътят към еврото : Седма междунар. науч. конф. на младите науч. работници, 18 окт. 2011 г. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2012, с. 474 - 478.
Доклад 2012
Научна конференция на младите изследователи, Варна: Университетско издателство ВСУ, 2012, 166 - 174.
Преглед на всички публикации