Икономически университет - Варна

ас. Калиопа Николова

ас. Калиопа Николова

407

439

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 407: 11:15-13:15

Четвъртък, кабинет 407: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 223 У Въведение във финансите 40
Вторник
09:15 11:00 511 У Въведение във финансите 15
11:15 13:00 H-101 У Публични финанси (обща част) 7
Сряда
15:15 17:00 2-312 У Въведение във финансите 39
Четвъртък
13:30 15:00 448 У Въведение във финансите 12
Петък
13:30 15:00 2-317 У Въведение във финансите 41
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 4, с. 89 - 98.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Преглед на всички публикации