Икономически университет – Варна

ас. Калиопа Николова-Атанасова

ас. Калиопа Николова-Атанасова

ас. Калиопа Николова-Атанасова

407

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 407: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 407: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Основи на социалното осигуряване Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-102 У Въведение във финансите 42, 43, 44, 45, 46, 47
Вторник
13:30 16:00 127Г У Публични финанси 25
Сряда
15:15 17:00 H-209 У Основи на социалното осигуряване 25
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 4, с. 89 - 98.
Преглед на всички публикации