Икономически университет – Варна

ас. Калиопа Николова

ас. Калиопа Николова

ас. Калиопа Николова

407

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 09:00-11:00

Четвъртък, 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 5, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КЕС-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, УПМ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, РМК-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МБрМ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
09:15 11:00 223 У Въведение във финансите 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 72 - 80.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Преглед на всички публикации