Икономически университет - Варна

ас. Калиопа Николова

ас. Калиопа Николова

407

439

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 407: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 407: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Публични финанси Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 51 У Публични финанси 6
Вторник
08:15 11:00 438 У Публични финанси 4
Сряда
07:30 10:00 H-202 У Данъчно облагане 8
10:15 13:00 H-202 У Данъчно облагане 10
13:30 15:00 H-202 У Публични финанси 23
Четвъртък
13:30 16:00 H-202 У Данъчно облагане 9
Петък
10:15 13:00 53 У Публични финанси 5
13:30 16:00 H-202 У Данъчно облагане 7
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 4, с. 89 - 98.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Преглед на всички публикации