Икономически университет - Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

228

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 532: 17:00-19:00

Вторник, кабинет 532: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

23 май 2020, кабинет : 15:00-16:00

Научни изследвания
Персонални финанси
Управление на държавния дълг
Магистърски спецсеминар
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Годишната университетска научна конференция, 27 - 28 юни 2019 г. : Национален военен университет "Васил Левски" - Велоко Търново : Сборник доклади, В. Търново : Национален военен университет „Васил Левски”, 7, 2019, 138 - 145.
Доклад 2019
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : Матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2019 р., Луцьк : Луцький НТУ, 2019, 47 - 50.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 291 - 300.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 121 - 125.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2 , Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 42 - 53.
Статия 2017
Народностопански архив = Narodnostopanski Arhiv , Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. LXX , 2017, 4, 16 - 29.
Доклад 2017
Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа, Свищов: АИ Д.А.Ценов, 2017, 264-270.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Студия 2016
Финансовата наука между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2016, 319-360.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Преглед на всички публикации