Икономически университет – Варна

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Людмил Найденов

532

228

lnaydenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

03 юни 2021, кабинет : 15:00-16:15

Публични финанси
Персонални финанси
Вид Година Публикация
Студия 2020
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020, 13, 1 - 28 [28 с.].
Студия 2020
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020, 13, 1 - 25 [25 с.].
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 456 - 463.
Студия 2020
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 29, 2020, 2, 126 - 150.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 121 - 125.
Доклад 2019
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : Матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2019 р., Луцьк : Луцький НТУ, 2019, 47 - 50.
Доклад 2019
Годишната университетска научна конференция, 27 - 28 юни 2019 г. : Национален военен университет "Васил Левски" - Велоко Търново : Сборник доклади, В. Търново : Национален военен университет „Васил Левски”, 7, 2019, 138 - 145.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 291 - 300.
Статия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 2, 18 - 36 ; 17 - 33.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2 , Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 42 - 53.
Преглед на всички публикации