Икономически университет - Варна

доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Данчо Петров

515

293

dpetrov@ue-varna.bg

Автобиография

Банкови сделки
Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването
Вид Година Публикация
Статия 2020
Horizons : International Scientific Journal. Ser. A. Social Sciences and Humanities, Bitola : St. Kliment Ohridski University - Bitola, Y. 13, Vol. 25, 2020, 1, 7 - 20.
Статия 2020
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House , 8, 2020, 1, 19 - 32.
Доклад 2019
Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 19 - 20 Oct. 2019, Prilep, Macedonia, Bitola : University St. Kliment Ohridski, 2019, 59 - 67.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Статия 2019
FAIMA Business and Management Journal, Bucharest [Bucuresti] : Niculescu Publ. House [Universitatea Politehnica Din Bucuresti], 7, 2019, 1, 49 - 63.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Статия 2019
International Scientific Journal Industry 4.0, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 4, 2019, 2, 88 - 91.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 180 - 190.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Преглед на всички публикации