Икономически университет - Варна

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

513

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации

Вторник, кабинет 1-513: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2020, кабинет H-211: 15:00-16:00

09 апр 2020, кабинет H-211: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Финансови инвестиции Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансови деривати Курс 5, (Редовно обучение)
Финансови деривати Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 305 Л Финансови деривати 1 4, 5
Сряда
10:15 13:00 2-318 Л Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването 11
Четвъртък
10:15 13:00 305 Л Финансови деривати 4, 5
13:30 16:00 301 Л Финансови инвестиции 7, 8, 9, 10
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Учебник 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Учебник 2018
Варна: Е-летера ЕООД, 2018, 26.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Учебник 2016
2-ро прераб. и доп. издание, Варна: Е-Литера Софт, 2016, с. 108-295.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността: Сборник студии, Варна: Наука и икономика, 2016, 108 - 156 .
Учебник 2015
Първо издание, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 334 - 342.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 75 - 80.
Преглед на всички публикации