Икономически университет – Варна

Логистичен мениджмънт

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение, Дистанционно обучение (Ян.прием), Редовно обучение (Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2024

Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт“ получават необходимите теоретични знания, за да могат ефективно да управляват реални процеси в компаниите, националното стопанство и в международен план, свързани с движението и трансформирането на материалните и съпътстващите ги информационни, финансови и др. потоци – входящи при снабдяването, вътрешни при трансформирането им в продукти и услуги при производството/операциите и изходящи при дистрибуцията в тяхното единство като логистичен процес.

Обучаваните придобиват практически умения да управляват процесите във веригите на доставка от източника на материалните потоци до крайния потребител, отчитайки въздействието на логистичните дейности върху околната среда; да интегрират всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън границите на логистичната система; да организират разработването и прилагането на системата на логистичния контролинг в организациите и да управляват логистичната система чрез използване на контролинговата концепция; да регулират двупосочната връзка на логистиката с корпоративната стратегия като източник на конкурентно предимство, както и взаимодействието на логистиката с другите функционални области.

Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт” могат да се реализират на различни равнища на управление в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело). Специалистите по логистика осъществяват интегрираното управление на дейностите в областта на снабдяването, дистрибуцията, обслужването на клиентите, спедицията, транспортната дейност, фирменото и публичното складово стопанство и др. Освен това те са подготвени да продължат обучението си и да придобият образователната и научна степен  “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

Специалност “Логистичен мениджмънт

Професионално направление  3.8 Икономика

Професионална квалификация „Икономика“

Образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър”

Срок на обучение: за редовна и дистанционна форма на обучение

 • 1 година за бакалаври, завършили същата специалност (СС) и стопански науки и управление (СНУ);
 • 1,5 година за бакалаври, завършили специалности в други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН).

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

 • Да характеризира особеностите, съдържанието и структурата на учебния план на специалност „Логистичен мениджмънт“, както и на включените в него учебни дисциплини и тяхното предназначение.
 • Да дефинира професионалните знания, умения и компетенции на специалиста по „Логистичен мениджмънт“ с ОКС „магистър“.
 • Да служи като база за разработване и усъвършенстване на учебната документация (учебен план и учебни програми), както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност „Логистичен мениджмънт“.
 • Да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства.
 • Да даде реална представа на обучаваните за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването им.

II.  Професионални знания и умения

Основната цел на обучението в специалност „Логистичен мениджмънт“ е подготовката и възпитанието на висококвалифицирани специалисти в областта на логистичния мениджмънт със задълбочени и обхватни научни, теоретични и практически знания и умения, осигуряващи ефективната им професионална реализация. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика. Постигането на тази цел се основава на формирането на активна съвкупност от  фундаментални, специални и професионални знания, теоретични и практически умения и навици у студентите за ефективно изпълнение на трудовите дейности, свързани с интегрираното управление на логистичните дейности в стопанските организации, националното стопанство и в международен аспект.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по специалността, се групират в следните насоки:

 1. Диагностика и оптимизиране на логистичните процеси и структури в организацията като основа на ефективната стопанска дейност във всички сектори на  икономиката с цел:
  • анализ и оценка на тенденциите и възможностите за ефективно развитие и усъвършенстване на интегрираните логистични дейности и логистичния процес;
  • оценка и оптимизиране на обхвата, състава и структурата на конкурентни логистични системи на стопанските организации;
  • проектиране и оптимизиране на обхвата, състава и структурата на веригите на доставка, както и на бизнес процесите в тях;
  • установяване и оценка на въздействието на логистичните дейности върху околната среда и минимизиране на неблагоприятните им влияния;
  • разкриване, оценка и активизиране на факторите за повишаване ефективността на логистичните дейности и на бизнеса на организацията.
 2. Проектиране, внедряване и ефективно управление на развитието и усъвършенстването на логистичните процеси и структури в компаниите, националното стопанство и в международен план чрез:
 • разработване, оценяване, избор и реализация на адекватна логистична стратегия на стопанските организации за осигуряване на конкурентно предимство;
 • проектиране, установяване, развитие и ефективно управление на корпоративни логистични системи;
 • проектиране, развитие и ефективно управление на интегрирани вериги на доставки;
 • планиране, реализация и контрол на инвестициите в логистична инфраструктура;
 • разработване, внедряване и оперативно функциониране на системи за логистичен контролинг;
 • разработване и реализация на програми за устойчиво развитие на логистиката;
 • ефективно управление на процесите в логистичните системи и във веригите на доставки;
 • управление на контактите, взаимоотношенията и логистичното обслужване на клиентите.

III. Обучение по специалност „Логистичен мениджмънт“

Обучението по специалност „Логистичен мениджмънт“ в ОКС „магистър“ е предназначено за завършилите висше образование и придобили ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина. То се осъществява в редовна и дистанционна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. С учебния план на специалността се предвижда различна продължителност на обучението за завършилите бакалавърска степен в различните направления и области на висшето образование в съответствие с Националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Продължителността на обучението е:

 • 1 година (разпределена в 2 семестъра) за бакалаври, завършили СС и СНУ,
 • 1,5 година (разпределена в 3 семестъра) за бакалаври, завършили ДНДО и СПН.

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите:

Първо, подготовката на бакалаврите, завършили същата специалност (СС), се осъществява чрез система от 8 специализиращи дисциплини, от които една по избор - Управление на логистични системи, Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти, Контролинг в логистиката, Международна логистика, Управление на вериги на доставка, Устойчиво развитие и зелена логистика, Магистърски семинар, Е-логистика, Морско и карго застраховане, Търговска логистика. С тях им се осигурява възможност да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската специалност и да повишат своята професионална квалификация в обла­ст­та на интегрираното управление на логистичните дейности.

Второ, подготовката на бакалаврите, завършили специалности от същото научно направление (СНУ), се допълва с още 3 специални дисциплини – Снабдителна и производствена логистика, Дистрибуционна и транспортна логистика, Информационна логистика, целящи изравняване на тяхната специална теоретична и практическа логистична подготовка с тази на завършилите СС.

Трето, подготовката на бакалаврите, завършили специалности в други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и в същото професионално направление (СПН), освен от посочените три специални дисциплини, се допълва и от още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от общоикономически и специални знания, умения и компетенции по специалността. Тези дисциплини са Икономикс, Количествени методи, Мениджмънт и маркетинг, Въведение във финансите, Теория на счетоводството.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по специални задания, разработване на тезиси, курсови работи и проекти и др. Студентите изучават реални логистични процеси в дейността на стопанските организации чрез извършване на конкретни проучвания и анализи в тях.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на магистърска теза (дипломна работа) или комплексен държавен изпит. Завършилите пълният курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Р България.

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Логистичен мениджмънт” е да подготви квалифицирани професионалисти с ОКС “магистър“ по професионално направление „Икономика“, които да могат:

 1. Ефективно да управляват логистичните процеси в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, включително в държавни и общински институции и организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело).
 2. Да управляват процесите във веригите на доставка, отчитайки въздействието на логистичните дейности върху околната среда, както и да интегрират всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън границите на логистичната система.
 3. Да разработват и реализират логистична стратегия на организациите, да регулират двупосочната връзка на логистиката с корпоративната стратегия като източник на конкурентно предимство, както и взаимодействието на логистиката с другите функционални области.
 4. Да организират разработването и прилагането на системата на логистичния контролинг в организациите и да управляват логистичната система чрез използване на контролинговата концепция.
 5. Да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средните училища.

Специалистите, завършили специалност „Логистичен мениджмънт“ могат да се реализират и като функционални мениджъри в логистиката на публични и бизнес организации на различни позиции: мениджър логистика; ръководител / мениджър отдел „Логистика“; мениджър снабдяване; мениджър пласмент (продажби); мениджър складово стопанство; мениджър транспорт; ръководители в търговията на едро и дребно и др.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Логистичен мениджмънт“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 1. Самостоятелност и отговорност:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 1. Компетентности за учене:
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 1. Комуникативни и социални компетентности:
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 1. Професионални компетентности:
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на управлението на логистиката с цел решаване на конкретни задачи;
 • умело прилага придобитите знания и умения за ефективно развитие на логистиката, както и за управление на процесите в логистичните системи и веригите на доставки;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
 • Рекламна брошура за специалност „Логистичен мениджмънт“
Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Международна логистика 9 8 Изпит 240 165 75
Управление на логистични системи 9 8 Изпит 240 180 60
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 9 8 Изпит 240 180 60
Контролинг в логистиката 9 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 10 8 Изпит 240 180 60
Устойчиво развитие и зелена логистика 10 8 Изпит 240 180 60
Управление на вериги на доставка 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Изпит 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти