Икономически университет – Варна

Строително предприемачество и недвижима собственост

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Задочно обучение

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
задочна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира съвкупност от задълбочени знания и умения за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост, както и професионални компетенции, които надграждат получените при обучението в ОКС „бакалавър”. Завършилите специалността могат да: мислят креативно; анализират и прилагат добри бизнес практики в областта на строителството и недвижимата собственост; стартират и развиват собствен бизнес; управляват успешно активи и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Управител на строителна фирма или агенция за недвижими имоти

Ръководител на звено на фирма в сферата на строителството и недвижимите имоти

Фасилити мениджър

Аналитичен специалист

Консултант или друг експерт по строителство и недвижими имоти и инвестиции в държавни, общински и частни формирования

Оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган)

Вещо лице към съдебната система

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Управление на инвестиционния процес

 

Урбанистика

 

Бизнес оценяване
Строително предприемачество

 

Икономически основи на недвижимата собственост

 

Инвестиции в недвижима собственост
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти

 

Обществени поръчки

 

Бизнес преговори

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите от магистърска специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се осъществява от преподаватели от катедрите „Икономика и управление на строителството“, „Счетоводна отчетност“, „Правни науки“ и „Информатика“ на Икономически университет - Варна. По време на обучението се провеждат посещения в практиката и се канят за гост-лектори признати специалисти от бизнеса и публичната администрация.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани със строителното предприемачество и недвижимата собственост. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  • адаптиране на строителния бизнес към факторите от обкръжаващата среда;
  • въздействие върху микрообкръжението на строителните предприятия;
  • анализ на силните и слабите страни на строителните предприятия и разработване на конкурентни стратегии за развитие;
  • адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти към факторите от обкръжаващата среда;
  • въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти и инвеститорите в недвижима собственост;
  • анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на  проекти и активи на инвеститорите в недвижима собственост и разработване на ефективни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на предприемачески инициативи чрез:
 • оценяване, избор и реализация на адекватни предприемачески инициативи;
 • управление на обхвата на строителните продукти;
 • управление на човешките ресурси на строителните предприятия;
 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти и управление на активи;
 • планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижима собственост;
 • управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
 • управление на проекти на инвеститори в недвижима собственост и фасилити мениджмънт.
 1. Обучение по специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на строителното предприемачеството и недвижимата собственост като: управление на инвестиционния процес и урбанистика.

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като: строително предприемачество, икономика на недвижимата собственост, инвестиции в недвижима собственост, данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти, обществени поръчки, бизнес преговори и магистърски семинар. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: риск мениджмънт, маркетинг на недвижими имоти и софтуер за строителство и недвижима собственост.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от строителни предприятия и агенции за недвижими имоти, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други.

Студентите изучават практически аспекти на строителното предприемачество и недвижимата собственост под формата на посещения на място в строителни предприятия и агенции за недвижими имоти.

Обучението по магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се реализира в задочна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Задочното обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СС и СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление 3.8 „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.

 1. Възможности за реализация

Основната цел на учебния план за магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в строителни предприятия или техни подразделения, както и в агенции за недвижими имоти, собственици на сгради и съоръжения, фасилити мениджмънт компании и др.; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация; (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на строителните предприятия; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи и за управление на недвижимата собственост; (6) мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики, стартират и развият собствен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферите на строителния бизнес и недвижимата собственост на следните позиции: мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на строителни проекти – проджект мениджър; по ценообразуване – ценовик; по логистика – логистик; по инвеститорски контрол); експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др.; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по управление на частна публична (държавна и общинска) собственост; икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи; лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган); управител на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижимата собственост; икономист по недвижима собственост в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост; консултант във фирма по управление на проекти за развитие на недвижима собственост; фасилити мениджър и други позиции.

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват завършилите специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развитие на способности за управление на поземлени имоти и територии, за решаване на проблеми в областта на планирането и устройството на урбанизираните територии, познаване, разбиране и прилагане на подходите за усвояване потенциала на поземлените имоти; изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа; формиране на умения за управление на разходите, времето, качеството и риска за осъществяване на инвестиционните проекти; развиване на способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи за планиране и управление на проекти в сферата на строителното предприемачество и недвижимата собственост, включително за оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, инвестиции, управление на ресурси и средства, за анализ на ключови икономически показатели и решаване на проблеми, за избор на форми на организация на бизнеса и варианти за финансиране, управление на човешките ресурси, за делови умения, информирани решения, отговорност, отчетност, комуникация, договаряне, за мотивирано и социално предприемачество; способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи, творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за работа в сътрудничество с цел планиране и управление на проекти с културна, социална или финансова стойност, способност за вземане на финансови решения, свързани с разходи и стойност, за ефективна комуникация и договаряне, справяне с несигурността, неяснотата и риска като част от вземането на информирани решения, инициативност, действеност, активност, решителност и постоянство в постигането на целите, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи в дейността и бизнеса; развиване на умения за осведоменост за социално-икономически тенденции и способност за анализ на икономически показатели и диагностика в областта на строителството, управление на ресурсите, разходите и риска в строителния предприемачески процес; развиване на способност за създаване и управление на компания внедряваща и/или предлагаща иновативни решения в областта на строителството, експлоатацията и/или поддръжката на недвижимите имоти.
 2. Гражданска компетентност – способност за разбиране на икономическите и социалните процеси, за формиране на интерес към събития и политики в областта на строителството, урбанизираните територии и недвижимата собственост, за вземане на решения свързани със социалната отговорност на бизнеса; за критично мислене и вземане на решения, свързани със социалната отговорност по отношение на планирането и устройството на териториите; изграждане на умения за разкриване на потенциални икономически и социални рискови събития, познаване на националните и разбиране на европейските ценности, цели и политики, включително формиране на интерес към инвестиционната политика в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост, към материята свързана с оценяването на отделните видове бизнеси, към зелени събития и инвестиции за устойчиво строителство, към вземане на решения относно интегрираното решаване на проблеми съпътстващи инвестиционния процес и неговата роля в устойчивото развитие на обществото.
 3. Математическа компетентност – способност за развиване и прилагане на математическо мислене и поглед с цел решаване на различни проблеми в контекста на реализирането на строителното предприемачество и/или осъществяването на пазарните, икономическите и правно-организационните процеси във връзка с покупко-продажбите, наемните, данъчните, кредитните, лизинговите, публично-частните и други отношения свързани с управлението и/или разпореждането с обекти на недвижима собственост на домакинствата, бизнеса и публичните организации и ведомства, на основата на решаване на задачи, формулиране и вземане на решения, и анализ на резултатите от тях; развиване на способност за прилагане на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми) на подходяща информация, включително статистически данни с цел идентифициране, анализиране, оценяване на явления и решаване на различни проблеми в сферата на строителното предприемачество и недвижимата собственост; развиване на способност за прилагане на математическо и аналитично мислене с цел идентифициране и оценяване степента на риска, вземане на решения и анализ на резултатите от тях при управление на пазарни, операционни и проектни рискове; способност за развиване и прилагане на математическо, аналитично мислене с цел решаване на различни проблеми в процеса на оценяването на отделните видове бизнеси, чрез решаване на задачи, формулиране на решения и анализ на резултатите от тях.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Строително предприемачество 9 8 Изпит 240 202 38
Икономика на недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 210 30
Инвестиции в недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 210 30
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 9 6 Изпит 180 150 30
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 210 30
Бизнес преговори 10 8 Изпит 240 210 30
Обществени поръчки 10 8 Изпит 240 202 38
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 150 30
Общо за Специализиращи 60 1800 1544 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1994 256


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 75 15
Чужд език-немски 10 3 90 75 15
Чужд език-френски 10 3 90 75 15
Чужд език-руски 10 3 90 75 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти