Икономически университет – Варна

Реклама и медийни комуникации

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

Завършилите ОКС "магистър" по специалност "Реклама и медийни комуникации" се реализират в следните главни направления:
Първо, като функционални специалисти, както в специализирани рекламни и медия агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от отрасловата им принадлежност, като индустриални, търговски, строителни и др., вкл. и организации с нестопанска цел.
Второ, като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.
Трето, като ръководни специалисти в рекламната и медийната индустрия на средни и висши управленски нива.
Четвърто, като проектантско приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.

І. Професионални знания, умения и компетенции

Учебният план на магистърската програма “Реклама и медийни комуникации” е разработен в съответствие с изискванията на международните и български образователни стандарти, потребностите на стопанската практика и опита в подготовката на магистри по реклама и медийни комуникации.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

Изследване и диагностициране на практически ситуации чрез:

 • Маркетингови анализи и диагностика на рекламната дейност и медийните комуникации;
 • Системна интегрираност в мениджмънта на маркетинговите дейности и решения с тези на рекламата и медийните комуникации;
 • Изследване и анализ на технологиите на реклама и медийни комуникации;
 • Изследване и диагностика на маркетинговата комуникация, деловото общуване,  маркетинговите конфликти и медийната манипулация в стопанската практика.

Планиране и организация на рекламната дейност и медийните комуникации на фирмите чрез:

 • Оценка на конфликтите при рекламни и медийни комуникации;
 • Организация и планиране на дейностите за рекламни и медийни комуникации в условия на дигитални пазари;
 • Маркетингов одит на организацията, планирането и проектирането на дейностите и бюджета по рекламни и медийни комуникации.

Проектиране и одитиране на рекламни и медийни кампании чрез:

 • Изграждане, поддържане и използване на оптимални проектни задания и структури на планови проекти;
 • Мениджмънт на проекти по рекламни и медийни комуникации;
 • Проектиране, формиране, осигуряване и поддържане на бранд имидж при рекламни и медийни кампании.

II. Организация на обучението по специалността

Теоретичните знания и практическите умения, придобивани при обучение в трите модула, се осигуряват чрез ефективни съвременни форми като практически изследвания, решаване на реални ситуации по задание на фирмите, крос-изпитни дебати, разработване на курсови проекти и др.

Обучението по специалността се реализира за специалисти и неспециалисти по маркетинг. Тези форми на обучение са предназначени за студенти, които са завършили бакалавърското си образование в страната и чужбина.

Обучението по магистърска специалност “Реклама и медийни комуникации” завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“, по професионално направление “Икономика”, специалност “Маркетинг” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления, и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в ОКС „магистър“.

III. Възможности за реализация

Завършилите ОКС Магистър по спец. „Реклама и медийни комуникации” се реализират в следните главни направления:

Първо, като функционални специалисти, както в комуникационни и/или специализирани рекламни и медийни агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от браншовата им принадлежност (като индустриални, търговски, строителни и др.), вкл. и организации с нестопанска цел.

Второ, като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.

Трето, като ръководни специалисти в рекламната и медийната индустрия на средни и висши управленски нива.

Четвърто, като проектантско-приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.

Категориите длъжности, които могат да заемат, са следните;

 • Рекламни мениджъри;
 • Организатори по реклама;
 • Технолог-проектант по реклама;
 • Организатор-специалист по рекламен дизайн;
 • Рекламен мениджър по стимулиране на продажбите;
 • Рекламни и медийни посредници;
 • Рекламни супервайзори;
 • Анализатор на рекламни и медийни пазари;
 • Рекламни и медийни агенти.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите ОКС „магистър“ по „Реклама и медийни комуникации” могат да заемат следните длъжности:

 • Ръководител, отдел по маркетинг;
 • Експерт, маркетинг;
 • Експерт, реклама;
 • Консултант, стопанска дейност;
 • Мениджър маркетинг и продажби;           
 • Мениджър проучване на пазари.

IV.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • умеят да изграждат административно-организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи си фактори и поливариантни възможности;
 • демонстрират овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулират политики и демонстрират лидерски качества за реализацията им.

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценяват познанията си и идентифицират потребности от нови знания;
 • демонстрират висока степен на самостоятелност и лесно се ориентират в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално и абстрактно мислене.

Комуникативни и социални компетентности:

 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област;
 • интегрират широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • правят обосновани преценки и намират решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способни са да решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия, ангажират се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Магистърски семинар 9 6 Текуща оценка 180 168 12
Събитиен маркетинг и рекламни кампании в дистрибуционните канали 9 8 Изпит 240 228 12
Управление на съдържанието в рекламните комуникации 9 8 Изпит 240 228 12
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 9 8 Изпит 240 228 12
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 10 8 Изпит 240 228 12
Рекламен инженеринг и дизайн 10 8 Изпит 240 228 12
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 10 8 Изпит 240 228 12
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 171 9
Общо за Специализиращи 60 1800 1707 93
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 2157 93


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 84 6
Чужд език-немски 10 3 90 84 6
Чужд език-френски 10 3 90 84 6
Чужд език-руски 10 3 90 84 6
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти