Икономически университет – Варна

Международен туристически бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2021

Международен туристически бизнес, ОКС "магистър"

Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на макрорегулирането и мониторинга на международния туристически бизнес, франчайзинга в хотелиерството и ресторантьорството, управлението на промяната в туристическата фирма и на туристическата дестинация.

Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на туристическите дестинации и на ниво официални международни организации и НПО, в международни хотелиерски и ресторантьорски вериги, туроператори и посредници, както и като консултанти и експерти в областта на международния туризъм.

Специалност "Международен туристически бизнес"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление " Туризъм"
Професионална квалификация "Туризъм"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) /1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна и задочна

 

 

 

1.Съдържание на квалификацията

Образователно-квалификационната степен „магистър” от професионално направление „Туризъм” към специалност „Международен туристически бизнес" в ИУ-Варна подготвя обучаващите се за професионална квалификация „Магистър по туризъм”.

Съгласно Наредбата за единните държавни изисквания, образователно-квалификационната степен „магистър” е за български и чуждестранни студенти, които имат първа университетска степен „бакалавър".

Квалификационната характеристика за образователно-квалификационната степен „магистър”, професионално направление „Туризъм” е адаптирана към глобалните изменения и съвременните тенденции в теорията и практиката на  международния туризъм,   необходимостта от хармонизиране на университетското образование с европейските и световните стандарти, възможностите за конкурентноспособна професионална реализация.

2.Вид и продължителност на обучуение

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър” в професионалното направление „Туризъм”, специалност „Международен туристически бизнес” се провежда в редовна и задочна форми на обучение с продължителност два семестъра. Задължително условие е владеенето на английски език, което се доказва със съответните сертификати.

3.Област, в която се извършва подготовката

Съгласно класификатора на  областите на висше образование и професионалните направления, подготовката на студентите в образователно-квалификационна степен “магистърот професионално направление “Туризъм" се извършва в следната област: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9.Туризъм

4. Възможности за реализация.

Глобализацията на международния туризъм, нарастващата му роля на световния пазар, засилените процеси на интеграция в Европейския съюз, бумът на информационните и други технологии определят следните области от международния туризм, в които магистрите се реализират:

 • управление на туризма на макроравнище (туристическа дестинация);
 • управление на туризма на  ниво официални международни организации и НПО;
 • научни изследвания в областта на международния туризм;
 • консултантска дейност и експертиза в областта на  международния туризъм;
 • международни хотелиерски и ресторантьорски вериги;
 • международен маркетинг в туризма;
 • туроператори, посредници и онлайн дистрибуция.

 

5. Ключови компетенции, които се придобиват по време на обучението:

       5.1. Специализирани по:

 

 • регулиране на международния туристически бизнес
 • франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството
 • мениджмънт на туристическата дестинация
 • управление на промяната в туристическата фирма
 • маркетингови анализи в международния туризъм
 • специализиран чужд език
 • мониторинг на международния туристически бизнес
 • геополитика и геостратегия на туризма
 • етнокултурно ландшафтознание

Квалификационната характеристика за образователно-квалификационната степен "магистър"  осигурява на обучаващите се по магистърска програма "Международен туристически бизнес", направление "Туризъм" при Икономически университет - Варна конкурентен потенциал от знания и умения за управление и развитие на международния туризъм и на тази база възможности за успешна професионална кариера в посочените в квалификационната характеристика области.

Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 330 30
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 330 30
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 330 30
Икономикс 10 12 Изпит 360 330 30
Количествени методи 10 12 Изпит 360 330 30
Общо за Фундаментални 60 1800 1650 150
Специални
Пазари и маркетинг в туризма 11 5 Текуща оценка 150 120 30
Хотелиерство и ресторантьорство 11 5 Текуща оценка 150 120 30
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 11 5 Текуща оценка 150 120 30
Общо за Специални 15 450 360 90
Специализиращи
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 11 8 Изпит 240 202 38
Регулиране на международния туристически бизнес 11 8 Изпит 240 210 30
Мениджмънт на туристическата дестинация 11 8 Изпит 240 202 38
Геополитика и геостратегия на туризма 11 6 Изпит 180 150 30
Мониторинг на международния туристически бизнес 12 8 Изпит 240 210 30
Управление на промяната в туристическите фирми 12 8 Изпит 240 210 30
Етнокултурно ландшафтознание 12 8 Текуща оценка 240 210 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Специализиран чужд език - английски
 • Специализиран чужд език - немски
 • Специализиран чужд език - руски
12 6 Текуща оценка 180 150 30
Общо за Специализиращи 60 1800 1544 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 4004 496


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 12 6 180 150 30
Чужд език-немски 12 6 180 150 30
Чужд език-руски 12 6 180 150 30
Чужд език-португалски 12 6 180 150 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти