Икономически университет – Варна

Корпоративен бизнес и управление

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение, Редовно обучение(Ян.прием), Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Акцентира се върху придобиване на задълбочени знания и умения в областта на: корпоративното управление, стратегическото управление на корпорациите и на техните подразделения, тактическото и оперативното управление на корпорациите и на техните подразделения. По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.

Учебното съдържание на магистърската програма „Корпоративен бизнес и управление“ е ориентирано към подготовката на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да работят във всички основни отдели и служби на големите  корпорации и техните подразделения, да организират и администрират дейностите по всички основни бизнес функции, да вземат икономически обосновани управленски решения и да осигуряват необходимите условия за  развитие и просперитет на корпорациите и техните подразделения (предприятия, заводи, звена на научно-изследователската и развойна дейност и др.).

Те могат да се реализират като аналитични и приложни специалисти и мениджъри  на всички нива на управление на корпорациите и на техните подразделения, в банки, в институции на държавното и общинско управление, данъчната администрация и социалното осигуряване, в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.

Обучението по специалност "КБУ" се осъществява с партньорството на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Специалност “Корпоративен бизнес и управление

Професионално направление 3.8. Икономика

Професионална квалификация "Магистър по икономика"

Образователно-квалификационна степен “магистър”

Срок на обучение: 1 година за редовно и дистанционно обучение за студенти, завършили СС и специалности от СНУ; 1,5 години за редовно и дистанционно обучение за студенти, завършили специалности от ДНДО

 

I.      Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Корпоративен бизнес и управление”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

            Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II.          Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира съвкупност от знания, умения и компетентности в областта на съвременните корпорации и тяхното управление, които да позволяват на обучаемите да се реализират успешно като мениджъри и специалисти в тях.  Обучението дава задълбочена тео­ретична и практическа подготовка, с която студентите надстрояват получената професионална подготовка в бакалавърската специалност и повишават своя­та професионална квалификация в обла­ст­та на иконо­миката и управлението на корпора­ции­те и на техните подразделения. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетентности, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

- опознаване същността и особеностите на корпоративното управление, в т.ч. неговите принципи, функциите и компетенциите на неговите органи, корпоративната социална отговорност, корпоративната култура и др.

- създаване и реализация на корпоративната стратегия и нейните стратегически бизнес единици;

- оценка на конкурентоспособността на корпорацията и планиране на политики и мерки за нейното повишаване;

- изграждане на система за управление на човешките ресурси в корпорацията и нейните бизнес единици, в зависимост от степента на диверсификация на бизнеса и спецификата на дейността на отделните звена;

- разбиране на инвестиционния процес в корпорацията и възможностите за диверсифициране на риска на корпоративното портфолио от бизнеси и дейности;

- осигуряване на необходимите предпоставки за ефективно развитие на логистиката и на реализацията на логистичния процес в съответствие с формулираните корпоративни цели;

- орга­низиране разработването и внедряването на  системата  на контролинга в корпорациите и управление на фирмената дейност, чрез осъществяване на методически, организационни, координационни и  консултативни функции и задачи, свързани с  планирането, отчитането, анализа и кон­тро­ла, както и регулирането на стопанската дейност.

 

III.        Обучение по специалност „Корпоративен бизнес и управление“

Посочените знания, умения и компетентности се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в три направления:

Първото направление обхваща приравнителна фундаментална подготовка на студентите, завършили бакалавърската си степен в друго професионално направление. Те изучават дисциплините: Икономикс, Количествени методи, Мениджмънт и маркетинг, Въведение във финансите и Теория на счетоводството.

Второто направление включва приравнителни специални дисциплини, които се изучават от студентите, завършили ОКС "бакалавър" в друго професионално направление и студентите завършили специалности в професионално направление 3.8. Икономика (с изключение на завършилите специалности "Икономика на индустрията", "Индустриален бизнес" и "Индустриален бизнес и предприемачество"). В този блок се включват три дисциплини: Индустриална икономика, Организация на производството и труда и Планиране и анализ на предприятието.

Третото направление обхваща специализиращите дисциплини, които са насочени към усвояване на знания и изграждане на умения и компетентности в областта на корпоративния бизнес и неговото управление, в т.ч.: Корпоративно управление, Управление на конкурентоспособността и растежа, Управление на човешките ресурси, Корпоративно инвестиране, Корпоративен контролинг, Корпоративна логистика и Магистърски семинар. В учебният план е включена и една избираема дисциплина, чрез която се дава възможност на студентите да задълбочат своите познания, в зависимост от техните интереси и практически потребности.

За усвояване на тези дисциплини се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови и домашни работи и проекти, дискусии по определени теми и др. Важни акценти на обучението са развиването на творческата активност и способността за самообучение, предприемчивостта, лидерството, комуникативността, способностите за работа в екип и уменията за планиране на кариерата.

Обучението по специалността се реализира в редовна и дистанционна форма и е предназначено за завършилите ОКС "бакалавър" в страната или в чужбина в същото или в друго професионално направление, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното и дистанционното обучение се осъществяват в 2 семестъра за студентите, завършили бакалавърски специалности в професионално направление 3.8. Икономика и 3 семестъра за завършили ОКС "бакалавър" в друго професионално направление. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа (магистърска теза) или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълният курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

IV. Възможности за реализация

В процеса на обучението студентите от специалност "Корпоративен бизнес и управление" получават необходимите знания за корпорациите и тяхното управление, умения за диагностичен анализ и компетентности за изпълнение на основните икономически дейности в тях, които им позволяват да изпълняват мениджърски функции на всички управленски равнища в корпорациите или техните бизнес единици.

Съчетанието между широката теоретична база и специална подготовка с практико-приложна насоченост дава възможност на завършилите специалност "Корпоративен бизнес и управление" да работят:

 • във всички основни отдели и служби на големите корпорации и техните подразделения;
 • като аналитични и приложни специалисти и мениджъри на всички нива на управление на корпорациите и техните подразделения;
 • в национални и международни консултантски фирми;
 • в клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси;
 • в логистични компании и центрове
 • в банки и други финансови институции;
 • в институции на държавното и общинското управление,
 • в данъчната администрация и социалното осигуряване;
 • като преподаватели и научни работници във висши учебни заведения и изследователски институти

 

V.Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Корпоративен бизнес и управление“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност.
 • формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им.
 • Компетентности за учене:
 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности:
 • събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми в областта на корпоративния бизнес и неговото управление;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
 • рекламна брушура за специалност „Корпоративен бизнес и управление“
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 312 300 12
Въведение във финансите 10 12 Изпит 312 300 12
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 312 300 12
Икономикс 10 12 Изпит 312 300 12
Количествени методи 10 12 Изпит 312 300 12
Общо за Фундаментални 60 1560 1500 60
Специални
Индустриална икономика 11 5 Изпит 102 90 12
Организация на производството и труда 11 5 Изпит 102 90 12
Планиране и анализ на предприятието 12 5 Изпит 102 90 12
Общо за Специални 15 306 270 36
Специализиращи
Управление на конкурентоспособността и растежа 11 8 Изпит 192 180 12
Корпоративно управление 11 8 Изпит 180 165 15
Управление на човешките ресурси 11 8 Изпит 192 180 12
Корпоративно инвестиране 11 6 Изпит 132 120 12
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 216 210 6
Корпоративен контролинг 12 8 Изпит 180 165 15
Корпоративна логистика 12 8 Изпит 192 180 12
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 132 120 12
Общо за Специализиращи 60 1416 1320 96
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 3732 3540 192


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 66 60 6
Чужд език-френски 12 3 66 60 6
Чужд език-немски 12 3 66 60 6
Чужд език-английски 12 3 66 60 6