Икономически университет – Варна

Бизнес консултиране

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2021

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи консултантската дейност, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др. Обучението в специалност „Бизнес консултиране“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Подготовката на студентите в специалност „Бизнес консултиране” позволява да се реализират като:

 • ръководни кадри и експерти във фирми и организации от различни сфери на частния и публичния сектор на националното стопанство;
 • консултанти на самостоятелна практика
 • служители в консултантски фирми.

Завършилите специалност "Бизнес консултиране" познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др.

На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърска специалност „Бизнес консултиране“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с консултирането  на  бизнеса. Подготовката по специалността в магистърска степен включва фундаментални и специализирани знания в консултантското обслужване на бизнеса и изграждането на практически умения. 

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърска специалност „Бизнес консултиране“ се групират в следните насоки:

 • организиране на бизнес консултантската дейност;
 • диагностика на бизнеса;
 • проектно  управление;
 • консултиране в областта на качеството;
 • управление на взаимоотношенията с клиентите;
 • консултиране в областта на човешките ресурси;
 • управление на промяната в организациите;
 • диагностика на бизнеса и отчетност;
 • изработване на проучвания;
 • развитие на фирмената култура в компаниите и др.

II.Обучение по специалност „Бизнес консултиране“

Обучението по специалност „Бизнес консултиране“ се реализира в редовна (редовна-електронна) и дистанционна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначена за завършилите висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 (за СНУ) и 3 (за ДНДО и СПН) семестъра.

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) се обучават по три специални дисциплини и осем специализиращи дисциплини, от които една е в изборен блок.

Специалните дисциплини включени в учебния план са:

 • Управление на качеството;
 • Управление на бизнес проекти;
 • Бизнес диагностика.

Специализиращи дисциплини включени в учебния план са:

 • Организация на бизнес консултантската дейност;
 • Счетоводство за мениджъри;
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти;
 • Ценови решения в бизнеса;
 • Кадрово консултиране;
 • Маркетингови проучвания;
 • Магистърски семинар;
 • Избираема дисциплина – една от Консултантска етика и фирмена култура или управление на промяната.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са:

 • Икономикс;
 • Количествени методи;
 • Мениджмънт и маркетинг;
 • Въведение във финансите;
 • Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи консултантската дейност, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др.

Обучението в специалност „Бизнес консултиране“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

По време на обучението си в редовна-електронна форма, студентите имат достъп до учебни материални в платформата eLearn от сайта на Икономически университет – Варна.

По време на обучението си в дистанционна форма, студентите имат достъп до учебни материали в платформата Moodle.

Използвайки електронните платформи студентите, обучаващи се в редовно-електронна и дистанционна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др.

Дистанционната форма е равнопоставена с редовната форма на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства: мобилност, възможност за индивидуални темпове на подготовка, обучение в удобно за студента време без откъсване от работа, възможности за  интерактивност в обучението и др. Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма по специалност “Бизнес консултиране” включва присъствени периоди, провеждани от съответния преподавателски екип. Те се равняват на 20% от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по съответната специалност в учебния план. Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с преподавателите, тестове, подготовка на курсови проекти и други. Задължителни за студента и преподавателя са консултациите чрез платформата Moodle, съставляващи 10% от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовна форма на обучение по специалността.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Бизнес консултиране” позволява да се реализират като:

 • ръководни кадри и експерти във фирми и организации от различни сфери на частния и публичния сектор на националното стопанство;
 • консултанти на самостоятелна практика
 • служители в консултантски фирми.

Завършилите тази специалност познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др.

На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

IV.  Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес консултиране“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Бизнес консултиране” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции:

В процеса на обучение по специалност „Бизнес консултиране“, студентите придобиват конкретни методологични познания и формират умения в областта на диагностиката и моделирането на бизнес процесите, управлението на качеството, разработването и реализирането на бизнес проекти.

По-важните ключови компетенции, които придобиват магистрите завършили специалността са насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на консултантското обслужване на бизнеса с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 312 300 12
Въведение във финансите 10 12 Изпит 312 300 12
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 312 300 12
Икономикс 10 12 Изпит 312 300 12
Количествени методи 10 12 Изпит 312 300 12
Общо за Фундаментални 60 1560 1500 60
Специални
Управление на качеството 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Управление на бизнес проекти 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Бизнес диагностика 12 5 Текуща оценка 102 90 12
Общо за Специални 15 306 270 36
Специализиращи
Счетоводство за мениджъри 11 8 Изпит 192 180 12
Организация на бизнес консултантската дейност 11 8 Изпит 180 165 15
Ценови решения в бизнеса 11 8 Изпит 180 165 15
Управление на взаимоотношенията с клиенти 11 6 Изпит 120 105 15
Кадрово консултиране 12 8 Изпит 192 180 12
Маркетингови проучвания 12 8 Изпит 180 165 15
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 216 210 6
Избираеми дисциплини (1)
 • Управление на промяната
 • Консултантска етика и фирмена култура
12 6 Текуща оценка 132 120 12
Общо за Специализиращи 60 1392 1290 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 3708 3510 198


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-португалски 12 3 66 60 6
Чужд език-руски 12 3 66 60 6
Чужд език-френски 12 3 66 60 6
Чужд език-немски 12 3 66 60 6
Чужд език-английски 12 3 66 60 6