Икономически университет – Варна

Аграрен бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2021

Завършилите магистри от специалност „Аграрен бизнес“ получават професионални компетенции, в т.ч.: да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

По-важните ключови компетенции, съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, които придобиват магистрите завършили специалността, са насочени към: изграждане на умения за по-добро усвояване на знания; насърчаване на предприемаческите умения; изграждане на способности за работа в екипи; проява на творчество в изследователски план; ангажираност към проблемите на аграрния бизнес и т.н.

Завършилите специалност “Аграрен бизнес” магистри получават знанията, уменията и компетенциите  да организират и управляват стопански системи от аграрната сфера – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др. Завършилите могат успешно да осъществяват самостоятелна предприемаческа или консултантска дейност в областта на аграрния бизнес.
Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора; могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърска специалност „Аграрен бизнес“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на аграрния бизнес. Подготовката по специалността в магистърска степен включва фундаментални и специализирани знания в аграрната област и изграждането на практически умения. 

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърска специалност „Аграрен бизнес“ се групират в следните насоки:

1) Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на бизнес-организациите от аграрния сектор, в т.ч.:

 • проектиране, организиране и управление на производствени решения в областта на аграрния бизнес;
 • оценка и оптимизиране на обхвата, състава и структурата на конкретни производствени системи в агробизнеса;
 • проектиране на пазарни проучвания в областта на аграрния бизнес;
 • внедряване на решения свързани с качеството на продукти предлагани от аграрния бизнес;
 • ефективно управление на ресурсите в производствените системи в агробизнеса;
 • оценка на инвестиционни решения в аграрния бизнес;
 • оценяване и третиране на риска в агробизнеса;

2) Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи аграрния бизнес и селските райони, в т.ч.:

 • анализ и оценка на политиката прилагана в областта на агробизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на сектора;
 • диверсифициране на икономическите дейности в селските райони;
 • използване на възможностите на организираните пазари за подобряване на достъпа до пазара на предприятията от аграрния бизнес и др.
 • устойчивото развитие на земеделските и неземеделските дейности в селските райони;

II. Обучение по специалност „Аграрен бизнес“

Обучението по специалност „Аграрен бизнес“ се реализира в редовна (редовна-електронна) и дистанционна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначена за завършилите висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти от същата специалност, на студенти, завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление  “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 (за СС и СНУ) и 3 (за ДНДО и СПН) семестъра.

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършите същата специалност или приравнена към нея се осъществява чрез 8 специализиращи дисциплини, от които 1 е от изборен блок. Специализиращи дисциплини включени в учебния план са: Аграрна политика; Маркетингови проучвания а аграрния бизнес; Европейски програми и проекти в аграрния бизнес; Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса; Управление на качеството в агробизнеса; Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса; Магистърски семинар; Избираема дисциплина – една от – Организирани пазари и борсова търговия в агробизнеса; Селски туризъм; Управление на риска в агробизнеса. Тези дисциплини осигуряват възможност студентите магистри да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската си специалност и да повишат своята професионална квалификация в областта на интегрираното управление на аграрния бизнес.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) се обучават по три специални дисциплини: Технологии в растениевъдството и животновъдството; Мениджмънт и организация на аграрния бизнес; Основи на аграрния бизнес. Специалните дисциплини изравняват специфичната теоретична и практическа подготовка с тази на завършилите същата специалност.

Подготовката на завършилите специалности от други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са: Икономикс; Количествени методи; Мениджмънт и маркетинг; Въведение във финансите; Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи агробизнеса, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др.

Обучението в специалност „Аграрен бизнес“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

По време на обучението си в редовна-електронна форма, студентите имат достъп до учебни материални в платформата eLearn от сайта на Икономически университет – Варна.

По време на обучението си в дистанционна форма, студентите имат достъп до учебни материали в платформата Moodle.

Използвайки електронните платформи студентите, обучаващи се в редовно-електронна и дистанционна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др.

Дистанционната форма е равнопоставена с редовната форма на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства: мобилност, възможност за индивидуални темпове на подготовка, обучение в удобно за студента време без откъсване от работа, възможности за  интерактивност в обучението и др. Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма по специалност “Аграрен бизнес” включва присъствени периоди, провеждани от съответния преподавателски екип. Те се равняват на 20% от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по съответната специалност в учебния план. Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с преподавателите, тестове, подготовка на курсови проекти и други. Задължителни за студента и преподавателя са консултациите чрез платформата Moodle, съставляващи 10% от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовна форма на обучение по специалността.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Аграрен бизнес” позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия от аграрната сфера;
 • служители и експерти в отдели и звена на аграрни предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес и др.

Завършилите магистри специалност “Аграрен бизнес” могат:

 • да организират и управляват стопански системи от агробизнеса – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др.;
 • да осъществяват предприемаческа дейност в областта на аграрния бизнес.
 • да осъществяват консултантска дейност в областта на аграрния бизнес;
 • да разработват проекти за финансиране по програми на Европейския съюз;
 • да предлагат банкови, застрахователни и други финансови услуги касаещи агробизнеса;

Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

IV. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Аграрен бизнес“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Аграрен бизнес” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции:

Завършилите магистри могат да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

По-важните ключови компетенции, които придобиват магистрите завършили специалността са насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на агробизнеса с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 312 300 12
Въведение във финансите 10 12 Изпит 312 300 12
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 312 300 12
Икономикс 10 12 Изпит 312 300 12
Количествени методи 10 12 Изпит 312 300 12
Общо за Фундаментални 60 1560 1500 60
Специални
Основи на аграрния бизнес 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Основи на земеделието и механизацията 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Технологии в растениевъдството и животновъдството 12 5 Текуща оценка 102 90 12
Общо за Специални 15 306 270 36
Специализиращи
Аграрна политика 11 8 Изпит 180 165 15
Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса 11 6 Изпит 132 120 12
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 11 8 Изпит 180 165 15
Управление на проекти в агробизнеса 11 8 Изпит 180 165 15
Управление на качеството в агробизнеса 12 8 Изпит 180 165 15
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 216 210 6
Социален капитал и социална политика в агробизнеса 12 8 Изпит 192 180 12
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 132 120 12
Общо за Специализиращи 60 1392 1290 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 3708 3510 198


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-португалски 12 3 66 60 6
Чужд език-руски 12 3 66 60 6
Чужд език-френски 12 3 66 60 6
Чужд език-немски 12 3 66 60 6
Чужд език-английски 12 3 66 60 6