Икономически университет – Варна

Държавни финанси и европейски фондове - СПН

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Осигурителни системи и фондове 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Публични финанси (обща част) 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Пари и централно банкерство 12 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Европейски публични финанси 11 8 Изпит 240 180 60
Управление на държавния дълг 11 7 Изпит 210 150 60
Митнически контрол 11 8 Изпит 240 180 60
Публични разходни политики и програми 11 7 Изпит 210 150 60
Данъчна политика 12 6 Изпит 180 120 60
Социално подпомагане 12 6 Изпит 180 120 60
Приложни научни изследвания 12 4 Текуща оценка 120 90 30
Публични пенсионни фондове 12 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Изпит 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Комплексен държавен изпит по специалността
  • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3510 990


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30