Икономически университет – Варна

Финанси и иновации

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Знанията и уменията по специалност „Финанси и иновации“ се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера:

 • банкиране;
 • публични финанси;
 • корпоративни финанси;
 • социално осигуряване;
 • животозастраховане;
 • контролинг;
 • финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти от акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по същата специалност, СНУ, както и в други направления и други области на висшето образование (ДНДО).

Какви са възможностите за реализация?

 • топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера;
 • оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
 • мениджъри по продажбите във финансови институции;
 • регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
 • портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
 • специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
 • Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
 • проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
 • експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
 • мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
 • финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
 • финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
 • експерти във външно-търговски дружества.

I. Професионални знания и умения
В обучението по специалността се придобиват знания за:
•    природата на финансовите кризи и връзката им с оценяването на финансовите активи; 
•    идентифицирането и противодействието на банковите кризи;
•    ролята на технологичните и финансовите иновации за разрастването на финансови кризи в исторически аспект; 
•    проявлението на финансовите кризи в развитите и нововъзникващите пазарни икономики;
•    съдържанието, обхвата, типологията и възможностите за измерване и оценка на иновациите в публичните финанси;
•    иновациите в публичното управление и бюджетиране;
•    финансовите и правни аспекти на публично-частното партньорство (ПЧП);
•    междурегионалната фискална конкуренция като двигател на иновациите в публичния сектор;
•    основните рискове в животозастраховането и видовете животозастраховки;
•    предлаганите в България спестовни застраховки;
•    процедурите по сключване на застраховките „Живот“, договарянето на клаузите в застрахователните полици и изплащането на застрахователни суми и обезщетения;
•    добрите европейски практики за разработване и прилагане на социални иновации;
•    критичния анализ за генериране на иновативни идеи в социалната сфера ;
•    развитието, систематизацията и особеностите на иновациите в банковата организация;  
•    подходите за оценка на банковия иновационен афинитет;
•    наложения от дигитализацията дизайн на промяната в банковия бизнес;
•    новият прочит на банковата стойностна оферта и решенията за нейното оптимизиране в основните сфери на банкирането;
•    трансформацията на банковия бизнес - от продуктова дистрибуция към социална комуникация;
•    конкуренцията между банките, високотехнологичните и стартиращите иновативни финансови компании (FinTechs) и нейната алтернатива;
•    особеностите на предприемаческите финанси и връзката им с жизнения цикъл на бизнеса;
•    възможностите за финансиране на предприемаческите идеи при различните етапи от тяхната реализация;
•    бизнес и финансовото планиране на стартиращи фирми;
•    технологията за оценяване на нов бизнес;
•    възможностите за „изход” от инвестицията в нов бизнес;
•    съвременния контролингов инструментариум в управлението на компаниите;
•    модерните системи от корпоративни пърформанс индикатори за оценка на иновативни проекти;
•    оценка на детерминантите при бюджетирането на иновациите;
•    особеностите на финансовото регулиране и спецификите на  регулаторния инструментариум;
•    целите и обхвата на макропруденциалното регулиране;
•    осигуряването на нормативно съответствие в дейността на финансовите институции
При обучението се формират умения за: 
•    анализиране специфичната роля на финансовите иновации като причинител на кризи;
•    обяснение на анатомията на финансовите кризи и необходимите промени в регулирането на финансовия сектор;
•    анализиране на възможните превантивни и последващи действия на регулаторните органи и държавата при кризисни ситуации;
•    работа с бюджетна и проектна документация при съставяне на програмни бюджети в публичния сектор;
•    изготвяне на договори за концесии и за ПЧП;
•    идентификация на застраховаемите и незастраховаемите рискове;
•    разчитане на клаузите в животозастрахователните договори; 
•    калкулиране на застрахователните премии по животозастраховки;
•    вземане на иновативни решения при финансирането на социалната сфера;
•    оценка на основните иновационни приоритети и дигиталната „зрялост” на банките;
•    дефиниране на стратегия за иновиране на банковия бизнес и нейното организационно „абсорбиране”; 
•    проектиране на нови продукти и услуги в основните бизнес сфери на банкирането; 
•    конструиране на оптимален обслужващ микс на банките; 
•    изготвяне на финансови планове в подкрепа на предприемачески идеи и за развитие на стартиращи компании;
•    определяне на потребностите и избор на подходящи начини за финансиране на нов бизнес;
•    оценяване на стартиращи и млади компании;
•    избор на адекватна форма на „изход” от инвестицията в нов бизнес;
•    внедряване на контролингови инициативи за стимулиране на иновациите;
•    класифициране, управление и оптимизиране на разходи на корпоративно и проектно ниво; 
•    адаптиране на модерни подходи за бюджетиране на иновативни проекти;
•    приложение на съвременните регулаторни и надзорни практики във финансовите институции. 


II. Обучение по специалност „Финанси и иновации“
Знанията и уменията се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера: банкиране; публични финанси; корпоративни финанси; социално осигуряване; животозастраховане; контролинг; финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.
Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. 
Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по СС, СНУ и ДНДО.
Завършилите специалността се дипломират със за¬щи¬та на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.


III. Възможности за реализация
Завършилите специалност „Финанси и иновации” могат да заемат позиции на: 
•    топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера; 
•    оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
•    мениджъри по продажбите във финансови институции;
•    регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
•    портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
•    специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
•    Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
•    проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
•    експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
•    мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
•    финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
•    финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
•    експерти във външно-търговски дружества.
Завършилите специалността могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „доктор по икономика” във висши училища и научно-изследователски институти. 


IV. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Финанси и иновации“
•    Самостоятелност и отговорност:
-    притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
-    поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
-    проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
-    преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
•    Компетенции за учене:
-    последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
•    Комуникативни и социални компетенции:
-    формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
-    изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
-    проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
-    владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;
•    Професионални компетенции:
-    събира, класифицира, оценява и интерпретира информация за финансовите иновации за решаване на конкретни задачи;
-    формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
-    участва в диалог за популяризиране на наложените от иновациите промени и за формиране на адекватна иновационна култура;
-    прилага придобитите знания и умения в комплексна и динамична среда с висока несигурност, неопределеност;
-    формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
 

Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 312 300 12
Въведение във финансите 10 12 Изпит 312 300 12
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 312 300 12
Икономикс 10 12 Изпит 312 300 12
Количествени методи 10 12 Изпит 312 300 12
Общо за Фундаментални 60 1560 1500 60
Специални
Основи на корпоративните финанси 11 5 Изпит 102 90 12
Банкови сделки 12 5 Изпит 102 90 12
Данъчно облагане 12 5 Изпит 102 90 12
Общо за Специални 15 306 270 36
Специализиращи
Иновации и финансови кризи 11 8 Изпит 192 180 12
Иновации в публичните финанси 11 8 Изпит 180 165 15
Животозастраховане и продуктови иновации 11 7 Изпит 150 135 15
Социални иновации 11 7 Изпит 162 150 12
Иновации в банкирането 12 9 Изпит 210 195 15
Предприемачески финанси 12 8 Изпит 180 165 15
Приложни научни изследвания 12 6 Текуща оценка 156 150 6
Избираеми дисциплини (1) 12 7 Изпит 162 150 12
Общо за Специализиращи 60 1392 1290 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 3708 3510 198


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 66 60 6
Чужд език-френски 12 3 66 60 6
Чужд език-немски 12 3 66 60 6
Чужд език-английски 12 3 66 60 6