Икономически университет – Варна

Финансов мениджмънт - СНУ

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Финансови инвестиции 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Основи на корпоративните финанси 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Финансово посредничество 10 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Мениджмънт на банковите корпорации 9 8 Изпит 240 165 75
Капиталово бюджетиране 9 8 Изпит 240 180 60
Корпоративен риск мениджмънт 9 7 Изпит 210 165 45
Контролинг 9 7 Изпит 210 150 60
Финансови деривати 10 8 Изпит 240 165 75
Корпоративно застраховане 10 7 Изпит 210 150 60
Приложни изследвания във финансите 10 4 Текуща оценка 120 90 30
Бизнес банкиране 10 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 10 5 Изпит 150 105 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Комплексен държавен изпит по специалността
  • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2010 690


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30