Икономически университет - Варна

Финансов мениджмънт

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Целта на обучението по специалността е формиране на комплекс от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, въз основа на които могат да се изпълняват дейности във връзка с финансовото ръководството и управлението на корпорациите и финансовите институции. 
В обучението по специалността се придобиват знания в следните направления: банков мениджмънт; капиталово бюджетиране;  контролинг; риск мениджмънт; финансови деривати; корпоративно застраховане; бизнес банкиране; финансово регулиране и нормативно съответствие; противодействие на икономически измами. 

Възможности за реализация
Завършилите специалност „Финансов мениджмънт“ могат да работят във финансовите отдели и служби на корпорации, банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, а също и в други небанкови финансови институции – инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании, в международни консултантски фирми и др.
Те могат да заемат позиции като: 
- корпоративни финансови мениджъри;
- ръководители на финансови отдели и направления;     
- риск-мениджъри; 
- контролинг-мениджъри; 
- кеш мениджъри; 
- специалисти по финансово планиране;     
- специалисти по управление на инвестициите; 
- специалисти по нормативно съответствие (compliance)
- финансови анализатори; 
- кредитни експерти; 
- портфейлни мениджъри; 
- финансови консултанти; 
- застрахователни агенти и брокери.
 

I. Професионални знания и умения
Целта на обучението по специалността е формиране на комплекс от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, въз основа на които могат да се изпълняват дейности във връзка с финансовото ръководството и управлението на корпорациите и финансовите институции. 
В обучението по специалността се придобиват знания в следните направления:
- банковия мениджмънт: еволюцията, равнищата на стратегическия банков мениджмънт; принципите на съвременното корпоративно ръководство в банковия сектор; рамковите параметри и съвременните концепции за иновиране на стратегическото целеполагане; организационното структуриране, бизнес и оперативните модели в банкирането; конкуренцията във финансовата сфера и партньорствата между банките и иновативни други компании за финансови услуги; проблемите за властта и морала на големите банки;
- капиталовото бюджетиране: принципите при оценката на реалните инвестиции; подходите за изчисляване на паричните потоци на инвестиционните проекти; методите за капиталово бюджетиране и техните предимства, недостатъци и приложение; правилата за инвестиционен избор между множество проекти, включително в условията на ограничен капиталов бюджет; рисковете на инвестиционните проекти и тяхното отражение при вземането на инвестиционни решения;
- контролинга: основни параметри на контролинга; среда и драйвери на контролинговата промяна; инструментариум на контролинга; модерни системи от корпоративни пърформанс индикатори; приоритетни актуални области на контролинга и съответните му специфики (проект контролинг, екологичен контролинг, риск контролинг); иновативни модели за управление на разходите; оценка на иновационния пърформанс;
- риск мениджмънта: същността и дефинирането на рисковете; мотивацията на корпоративния риск мениджмънт; рамката на предприемаческия риск мениджмънт и на рисковото управление в корпорациите; процесната организация на риск мениджмънта; третирането на рисковете, произтичащи от финансовите решения в корпорациите и върху управлението на пазарните рискове;
- финансовите деривати: основите на финансовите  деривати и тяхното приложение за целите на корпоративното хеджиране; функционирането на финансовите деривати; ценообразуването с помощта на арбитраж; приложението на финансовите деривати за целите на мениджмънта на пазарния риск; спекулативните стратегии за търговия на опционния пазар;
- корпоративното застраховане: идентификацията на фирмените заплахи; условията при които могат да се застраховат фирмените имущества (товарни автомобили, административни сгради, търговски помещения, производствено оборудване, плавателни съдове и др.); организацията на продажбения процес и асортиментния чадър на корпоративните застрахователи; реквизитите на корпоративните застраховки и тяхното сключване; процедурите по обезщетяване на застрахованите лица и др.;
- бизнес банкирането: продуктите и услугите, които банките предоставят на своите бизнес клиенти; спецификата на взаимоотношенията между банките и обслужваната от тях бизнес клиентела; анализа на финансовия статус на клиента, изготвяне на рейтингови оценки, ценообразуване, договаряне на основни параметри на финансирането и оформяне на съпровождащата документация;
- финансовото регулиране и нормативно съответствие: спецификите на финансовото регулиране, регулаторната инфраструктура и инструментариум; вариантите за позициониране на надзорните институции; съвременните макропруденциални регулаторни подходи; осигуряването на ефективно нормативно съответствие (compliance); иновирането на регулаторния процес чрез обвързването му с високотехнологичната сфера в лицето на специализираните доставчици на регулаторна (RegTech) и надзорна (SupTech) експертиза;
- противодействие на икономически измами: характеристики и специфики на икономическите измами, включително вътрешни и външни корпоративни измами, измами в дейността на финансовите посредници, измами с финансови отчети, данъчни нарушения, изпиране на пари; неправомерно поведение на служители и длъжностни лица; механизмите за превенция от страна на финансовите институции и корпорациите; функционирането на вътрешните контролни системи, звената за вътрешен одит и нормативно съответствие.

При обучението се формират умения в следните области:
- стратегическо ръководство и управление в съвременните банкови корпорации: дефиниране на визия, мисия и стратегия на банката; диагностиката на симптомите за организационно реструктуриране на банковата организация; дигитализацията на бизнес процесите; конструиране и дигитална трансформация на бизнес и оперативни модели; вземане на решения за стратегически партньорства във финансовата сфера и др.
- инвестиционните решения на корпорациите: определяне на паричните потоци на различните типове инвестиционни проекти; оценяване на ефективността на инвестиционните проекти, чрез прилагане на адекватни методи за капиталово бюджетиране;  анализиране на риска на инвестиционните проекти и определяне на подходящата изискуема възвръщаемост; отчитане на влиянието на гъвкавостта на проектите върху тяхната ефективност като се прилагат анализ чрез дърво на решенията и реални опции;
- контролинга на финансовите и нефинансовите корпорации: пърформанс оценка на бизнеса с помощта на системи от ключови пърформанс индикатори (от финансов и нефинансов характер); класифициране, управление и оптимизиране на разходи на ниво компания и проекти; формиране на себестойности, вкл. и на иновативните проекти; адаптиране на модерни подходи за бюджетиране към конкретен бизнес;
- общото управление на риска: идентификация на ключовите рискови фактори; оценяване на съществените рискове в бизнес организациите; диагностициране на корпоративния рисков профил; намиране на решения за ограничаване и/или смекчаване на рисковете;
- приложението на финансовите деривати: управление на пазарните рискове чрез деривативни инструменти; определяне на справедливата цена на фючърсните контракти и пазарната цена (премиума) на опциите; използване на механиката на търговия с деривативни инструменти; извършване на оптимално хеджиране с помощта на фючърсни контракти;
- корпоративните застрахователни решения: разпознаване на фирмените рискове; параметризиране на клаузите в застрахователните договори; отчитане на правата и задълженията при възникване на застрахователен случай; вземане на решения и преодоляването на конкретни проблеми при използването на корпоративни застрахователни продукти;
- банковите продукти и услуги за бизнес клиенти: оценка на кредитния риск и вземане на  адекватни финансиращи и инвестиционни решения; анализ и оценка на факторите, които формират компонентите на офертния лихвен процент; оценка за използваната от методика за калкулиране на лихвения спред за конкретна сделка и клиент; предлагане на иновативни краткосрочни и дългосрочни инструменти за финансиране на бизнеса; офериране на продукти и услуги в сферата на търговското финансиране, синдикирани заеми, проектно финансиране, кеш-мениджмънт услуги, финансиране на сливания и придобивания на компании и др.;
- финансовите регулации: приложението на финансовите регулации и осигуряване на нормативно съответствие от страна на отделните финансови институции в съответствие със съвременните тенденции в тази насока;
- противодействието на икономически измами: идентификацията на различни икономически измами и прилагане на основните подходи за тяхното противодействие, включително чрез интегриране на различни решения от сферата на високите технологии.
По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения. Развива се творческата активност и способности чрез извършване на приложни изследвания в областта на финансите.

II. Обучение по специалност „Финансов мениджмънт“
Знанията и уменията се формират в резултат от изучаване на следните специализиращи дисциплини: „Мениджмънт на банковите корпорации“, „Капиталово бюджетиране“, „Контролинг“, „Корпоративен риск мениджмънт“, „Финансови деривати“, „Корпоративно застраховане“, „Бизнес банкиране“, „Приложни изследвания във финансите“, „Финансово регулиране и нормативно съответствие“ и „Противодействие на икономически измами“
Студентите от направление „Стопански, правни науки и управление“ (СПНУ) допълнително изучават специалните дисциплини „Финансови инвестиции“, „Основи на корпоративните финанси“ и „Финансово посредничество“. Студентите от „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) и „Същото професионално направление“ (СПН) освен посочените специални и специализиращи дисциплини, изучават допълнително и фундаменталните дисциплини „Икономикс“, „Количествени методи“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Въведение във финансите“ и „Теория на счетоводството“.
Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: презентации, тестове, практически задачи и изследвания, решаване на казуси, свързани с реални ситуации, разработване на курсови проекти, дискусии и др. 
Обучението по специалност „Финансов мениджмънт“ се осъществява в редовна форма. Могат да се обучават студенти, завършили акредитирани висши училища, които притежават необходимата образователно-квалификационна степен.
Завършилите специалността се дипломират със защита на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС „магистър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

III. Възможности за реализация
Завършилите специалност „Финансов мениджмънт“ могат да работят във финансовите отдели и служби на корпорации, банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, а също и в други небанкови финансови институции – инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании, в международни консултантски фирми и др.
Те могат да заемат позиции като: 
- корпоративни финансови мениджъри;
- ръководители на финансови отдели и направления;     
- риск-мениджъри; 
- контролинг-мениджъри; 
- кеш мениджъри; 
- специалисти по финансово планиране;     
- специалисти по управление на инвестициите; 
- специалисти по нормативно съответствие (compliance)
- финансови анализатори; 
- кредитни експерти; 
- портфейлни мениджъри; 
- финансови консултанти; 
- застрахователни агенти и брокери.
Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователната и научна степен  „доктор“ и да се реализират в сферата на науката и образованието.

IV.    Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Финансов мениджмънт“
Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:
•    Самостоятелност и отговорност:
-    притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
-    поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
-    проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
-    преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
•    Компетенции за учене:
-    последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
•    Комуникативни и социални компетенции:
-    формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
-    изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
-    проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
-    владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;
•    Професионални компетенции:
-    събира, класифицира, анализира и квантифицира информация за актуалните проблеми във финансовото управление на корпорациите и финансовите институции;
-    формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
-    решава задачи в оперативния финансов мениджмънт (управление на рискове, контролинг и репортинг, текущи финансови решения и др.);
-    участва в дейности за: оптимизиране на инвестициите и финансирането; внедряване на иновации и управление на свързана с тях промяна; формиране на адекватна иновационна (дигитална) култура и др.;
-    формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
 

Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Мениджмънт на банковите корпорации 9 8 Изпит 240 165 75
Капиталово бюджетиране 9 8 Изпит 240 180 60
Корпоративен риск мениджмънт 9 7 Изпит 210 165 45
Контролинг 9 7 Изпит 210 150 60
Финансови деривати 10 8 Изпит 240 165 75
Корпоративно застраховане 10 7 Изпит 210 150 60
Приложни изследвания във финансите 10 4 Текуща оценка 120 90 30
Бизнес банкиране 10 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 10 5 Изпит 150 105 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Комплексен държавен изпит по специалността
  • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30