Икономически университет - Варна

Държавни финанси и европейски фондове

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Учебното съдържание в магистърската степен на обучение по специалност "Държавни финанси и европейски фондове” е разработено в съответствие с най-добрите практики за  осигуряване на задълбочена специализирана и практико приложна подготовка на бъдещите магистри. 

В края на обучението магистрите от специалност “Държавни финанси и европейски фондове” трябва да придобият следните основни знания и умения, включващи: теоретични концепции и добри практики за съблюдаване на фискалната дисциплина и твърдото разходно ограничение на публичния сектор; методите за анализ и оценка на публичните инвестиционни проекти; подходите на управление на бюджетния дефицит и държавния дълг; организацията и планирането на емисиите на държавните ценни книжа; основните данъчно-политически проблеми и добрите международни практики, приложими при решаването им у нас; моделите за реформиране на данъчната администрация; концепции за организация и управление на финансите на местната власт; теоретични и практико-приложни знания във връзка с отражението на застаряването на населението върху публичните финанси и икономиката на страната; отражението на либерализацията на международната търговия върху публичните финанси чрез прилаганите мита и митнически режими; глобализирането на националните публични финанси и все по-тесните им връзки с европейските; логиката на финансиране и организационно структуриране на оперативните програми, предоставящи европейско съфинансиране у нас.
 

Възможности за реализация
Притежаваната ОКС „магистър“ по програма „Държавни финанси и европейски фондове“ представлява необходимо условие за израстването на кадрите и за заемане на ръководни длъжности – ръководител на инспекторат, директор на звено/дирекция/отдел, главен секретар в министерства и ведомства с ранг на министерства. Експертни и ръководни длъжности могат да се заемат в следните институции и техни структури, както следва :
•    Министерството на финансите;
•    Постоянното представителство на България в ЕС; 
•  Европейската комисия,  по – конкретно в следните генерални дирекции: „Бюджет”, „Данъчно облагане и митнически съюз”, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, „Земеделие и развитие на селските региони”;
•    Европейската служба за борба с измамите (OLAF); 
•    управляващите органи и междинните звена на различните оперативни програми, прилагани в България;
•    Сметната палата;
•    НАП и нейните териториални дирекции и офиси; 
•    Агенция „Митници“  
•    НОИ и неговите териториални поделения;
•    Агенцията за държавна финансова инспекция;  
•    ДФ „Земеделие”;
•    финансовите дирекции и отдели на местните органи на управление;
•    данъчни консултанти;
•    частни фирми като външно-търговски и митнически консултанти;
•    отдели за планиране и програмиране на публични финансови ресурси;
•    съставители, консултанти и оценители на публични инвестиционни, в т.ч. на европейски проекти, които получават съфинансиране от бюджета на ЕС и неговите структурни и инвестиционни фондове; 

I. Професионални знания и умения

Структурата на обучение по магистърска програма „Държавни финанси и европейски фондове” се основава на три групи дисциплини. Тяхната систематизация е според категорията бакалаври, приети за обучение в тази магистърска програма. Бакалаврите, завършили същата  специалност, в продължение на два семестъра изучават общо девет специализиращи дисциплини. Те им дават възможност да получат теоретична и практическа подготовка, ситуирана изрично в контекста на публичния сектор в смесената икономика.
Бакалаврите от други икономически специалности изучават освен специализиращите и три специални дисциплини. Така те приравняват нивото си на познание с това на студентите, завършили бакалавърска програма по същата специалност.
Дипломиралите се в специалности от други направления и други области на висшето образование в допълнение към специалните и специализиращи изучават общо пет фундаментални дисциплини с оглед широко профилна икономическа подготовка в теоретичния фундамент на пазарната икономика.
 В края на обучението магистрите от специалност “Държавни финанси и европейски фондове” трябва да придобият следните основни знания и умения, включващи:   

- теоретични концепции и добри практики за съблюдаване на фискалната дисциплина и твърдото разходно ограничение на публичния сектор, независимо степента на децентрализацията му;
-  методите за анализ и оценка на публичните инвестиционни проекти;
-  подходите на управление на бюджетния дефицит и държавния дълг;
- организацията и планирането на емисиите на държавните ценни книжа съгласно действащото законодателство.
- основните данъчно-политически проблеми и добрите  международни практики, приложими при решаването им у нас;
- моделите за реформиране на данъчната администрация с оглед повишаване събираемостта на държавните вземания и подобряване координацията с чуждестранните приходни власти;
- концепции за организация и управление на финансите на местната власт, предвид процеса на фискална децентрализация в България;
- теоретични и практико-приложни знания във връзка с отражението на застаряването на населението върху публичните финанси и икономиката на страната;
- възможностите за повишаване на благосъстоянието на застаряващото население посредством допълнителна пенсия и мерки за социално подпомагане и предоставяне на социални услуги;
- отражението на либерализацията на международната търговия върху публичните финанси чрез прилаганите мита и митнически режими в съответствие с действащото законодателство в областта на Митническия съюз на ЕС;
- за глобализирането на националните публични финанси и все по-тесните им връзки с европейските;
- относно регламентацията и реда, съгласно които циркулират паричните потоци между националния и европейския бюджет както по повод на вноските, така и при усвояваните средства по линия на общата селскостопанска  и регионална политика на ЕС;
- логиката на финансиране и организационно структуриране на оперативните програми, предоставящи европейско съфинансиране у нас.

II. Обучение по специалност „Държавни финанси и европейски фондове“
Обучението на студентите от специалност „Държавни финанси и европейски фондове“ в образователно-квалификационна степен “магистър” се осъществява в редовна форма на обучение. Срокът е диференциран според придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“. За придобилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" на същата специалност, както и за бакалаврите от същата област на висшето образование, продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година). За завършилите друга област на висшето образование времетраенето на магистърската програма е три семестъра (една и половина учебни години).
Приемът в специалността „Държавни финанси и европейски фондове“ се извършва в рамките на ежегодно определяна държавна поръчка (ако такава се предлага) или срещу заплащане на пълния размер на таксата от студентите. Учебният процес се организира съгласно утвърдена документация, която обхваща настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по изучаваните дисциплини и график на учебния процес.

III. Възможности за реализация
Завършилите магистърска програма “Държавни финанси и европейски фондове” с образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени да работят в европейските институции, системата на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието, младежта и науката; финансови дирекции и отдели на местните органи на управление, Сметната палата, Националната агенция за приходите; Националния осигурителен институт, Агенция „Митници”; Агенция за социално подпомагане, Агенция за държавно финансова инспекция, ДФ „Земеделие”, социално-осигурителни фондове, консултантски фирми, специализирани учебни заведения, висши училища и в научно-изследователски институти. 
Те могат да заемат следните длъжности като младши, респ. старши експерти и инспектори. Притежаваната ОКС „магистър“ по програма „Държавни финанси и европейски фондове“ представлява необходимо условие за израстването на кадрите и за заемане на ръководни длъжности – ръководител на инспекторат, директор на звено/дирекция/отдел, главен секретар в министерства и ведомства с ранг на министерства. Експертни и ръководни длъжности могат да се заемат в следните институции и техни структури, както следва :
•    Министерството на финансите;
•    Постоянното представителство на България в ЕС; 
 Европейската комисия,  по – конкретно в следните генерални дирекции: „Бюджет”, „Данъчно облагане и митнически съюз”, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, „Земеделие и развитие на селските региони”;
•    Европейската служба за борба с измамите (OLAF); 
•    управляващите органи и междинните звена на различните оперативни програми, прилагани в България;
•    Сметната палата;
•    НАП и нейните териториални дирекции и офиси; 
•    Агенция „Митници“  
•    НОИ и неговите териториални поделения;
•    Агенцията за държавна финансова инспекция;  
•    ДФ „Земеделие”;
•    финансовите дирекции и отдели на местните органи на управление;
•    данъчни консултанти;
•    частни фирми като външно-търговски и митнически консултанти;
•    отдели за планиране и програмиране на публични финансови ресурси;
•    съставители, консултанти и оценители на публични инвестиционни, в т.ч. на европейски проекти, които получават съфинансиране от бюджета на ЕС и неговите структурни и инвестиционни фондове; 
Студентите с афинитет към научните изследвания и доказани качества  в учебния процес могат да продължат обучението си в образователната и научна степен “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специални икономически дисциплини във висшите и средни училища.

IV. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Държавни финанси и европейски фондове“ 
Категорията на специализираните компетентности изсиква бъдещите магистри:
•    да участват в разработването, консултирането, оценката и селекцията на национални и общински проектни предложения, с които се кандидатства за съфинансиране с европейски средства;
•    да прилагат адекватни методи за анализ и оценка на държавни разходни програми и на проекти с европейско съфинансиране, вкл. да използват по-кокетно метода „разходи-ползи“;
•    да консултират фирми и граждани относно данъчните им задължения, като предлагат законово разрешени възможности за данъчно спестяване;
•    да съобразяват според клиента най-подходящите и същевременно най-ефективни мерки за социално подпомагане и защита;
•     да селектират  и предлагат на корпоративни и индивидуални клиенти най-адекватните продукти по повод осигуряването за допълнителна пенсия;
•    изрядно да прилагат разпоредбите на митническото законодателство, а в случай че притежават собствени външнотърговски фирми - да са в състояние да управляват самостоятелно взаимоотношенията си с митническата администрация.
Уменията и компетенциите от общ характер, които се очаква да формират бъдещите магистри по програма „Държавни финанси и европейски фондове”, предполагат:
•    да отстояват своя професионализъм, като формулират и защитават аргументирано собствена  позиция;
•    да презентират убедително тази позиция, свои идеи и предложения за подобряване работата на структурата/институцията на централно или на местно ниво на държавно управление;
•    да притежават култура за водене на дискусии и спорове с опонентите;
•    да умеят бързо и адекватно да „влизат” в проблемите на клиентите си, като се отнасят с необходимото уважение към тях;
•    да умеят да работят в екип, като показват взаимно уважение и готовност да помогнат на останалите участници за постигане на възможно най-добри резултати от екипа;
•    да демонстрират „системно“ мислене в резултат на интердисциплинарните знания, придобити по време на обучението си в магистърска програма „Държавни финанси и европейски фондове“;
•    да са в състояние да работят „под натиск“, т.е. при натоварен (интензивен) работен график, като запазват самообладание и концентрация, мотивирайки и своите колеги да демонстрират аналогично поведение.
По време на обучението се създават и умения, навици и нагласи за изследователска работа. Това става чрез дисциплината „Приложни научни изследвания“, където се разработват, представят и защитават научни реферати. Склонност към научно-изследователска работа и развитие на творческите заложби на студентите се постигат и с разработването и защитата на  магистърска теза.
 

Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Европейски публични финанси 9 8 Изпит 240 180 60
Управление на държавния дълг 9 7 Изпит 210 150 60
Митнически контрол 9 8 Изпит 240 180 60
Публични разходни политики и програми 9 7 Изпит 210 150 60
Данъчна политика 10 6 Изпит 180 120 60
Социално подпомагане 10 6 Изпит 180 120 60
Приложни научни изследвания 10 4 Текуща оценка 120 90 30
Публични пенсионни фондове 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Изпит 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Комплексен държавен изпит по специалността
  • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30