Икономически университет – Варна

Стокознание и митническа дейност

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

С решение на Академичен съвет на ИУ-Варна от 05 ноември 2015 г. наименованието на специалност "Стокознание" при Икономически университет – Варна е променено на "Стокознание и митническа дейност", а непосредствено след това е актуализирана и учебната документация (учебен план и учебни програми). В учебния план са включени следните нови учебни дисциплини: "Митническа дейност"; "Митническо представителство"; "Митническа политика"; "Митнически режими и процедури"; "Стоков и митнически контрол".

В специалността се осигурява подготовка на студентите за изпълнение на мениджърски функции в областта на митническия и стоков контрол. Студентите получават задълбочени теоретични и приложими в практиката знания за: състава, свойствата и качеството на стоките, класификацията, асортимента и основите на производството им; стандартизацията и сертификацията на стоките; методите и методологията за оценка на качеството на стоките; митническата дейност; организацията и провеждането на стоковия и митническия контрол; идентификацията на произхода на стоките, тарифното класиране, митническите режими и процедури, обмитяването на стоките и управлението на търговския бизнес.

Какво се изучава?

 Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки
 • Стокознание на храните от животински произход
 • Стокознание на храните от растителен произход
 • Основи на стокознанието на промишлените стоки
 • Стокознание на битовите стоки
 • Стокознание на потребителскте стоки
 • Стандарти и стандартизационна дейност
 • Метрология и квалиметрия
 • Сензорни и експертни методи за анализ
 • Митническа дейност
 • Митническо представителство
 • Стоков и митнически контрол
 • Стокови борси
 • Митнически режими и процедури
 • Мениджмънт на опаковките и др.

     Студентите, завършили специалност "Стокознание и митническа дейност", могат да се реализират като:

 • специалисти по оценка и контрол на качеството на стоките в организации и фирми, занимаващи се с производство, маркетинг, логистика и съхранение на стоки;
 • инспектори по митнически стоков контрол в митническите дирекции;
 • експерти в Агенция "Митници";
 • митнически посредници;
 • инспектори в икономическа полиция;
 • брокери в стокови борси и борсови посредници;
 • специалисти в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на пазара;
 • застрахователни агенти и вещи лица по установяване на щети и повреди на стоки;
 • одитори по качеството;
 • инспектори в данъчни и застрахователни агенции;
 • експерти по защита на потребителските интереси и др.
 • Програмите и учебният план на специалност "Стокознание и митническа дейност" отговарят по основните си параметри и професионална насоченост на тези в редица европейски водещи университети, което показва актуалност на изучаваните дисциплини и позволява мобилност на подготвяните кадри.

 

 

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции, които придобиват студентите от ОКС „бакалавър“, обучаващи се в специалност „Стокознание и митническа дейност”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се студенти за възможната професионална реализация след завършването им въз  основа на придобитите практико-приложни знания в хода на обучението.

Обучението по специалността се осъществява на широкопрофилна теоретична и практическа основа с помощта на съвременни методи и средства за преподаване.
II. Професионални знания и умения
Целта на обучението по специалността е да се формират съвкупни общо професионални и специални знания, а също и практически умения, които да подготвят студентите като високо квалифицирани специалисти в областта на качеството на стоките, неговия контрол и управление, а също и в сферата на митническата дейност. Обучението в специалността се осъществява на интердисциплинарна научна, теоретична и практико-приложна основа с използване на съвременни подходи, средства и методи с цел да се подготвят висококвалифицирани кадри с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Основните знания, умения и компетенции, които се постигат със специалността, са в следните насоки:
1.    Анализ и диагностика на икономическите фактори и пазарната среда с цел:

 • постигане на съответствие със специфичните изиквания на конкретните пазари и свързаните заинтересовани страни;
 • анализ на състоянието и равнището на качеството на стоките в компаниите и разработване на критерии за качество и формиране на асортиментната политика на фирмите;
 • анализ на формите, подходите, обектите и субектите на митническата дейност, принципите, методите и реализацията на митническия процес.          

2.  Анализ на дейностите във фирмите и подобряване на мениджмънта чрез:

 • анализ, оценка и контрол на качеството и безопасността на предлаганите на пазара хранителни и промишлени стоки;
 • анализ на митническа дейност и провеждане на митнически контрол чрез усвояване методологията и технологията на общите процедури, режими, тарифните и нетарифни мерки съобразно приетите международни и национални изисквания;
 • тълкуване и прилагане на общовалидните правила, свързани с митническото оформяне на международните пратки; лично имущество и стоки собственост на физически лица;
 • посредничество и представителство по прилагане на административните изисквания пред митническата администрация;
 • подпомагане на стандартизационната и сертификационната дейност на организациите по отношение на стоките в съответствие с приетите изисквания;
 • управление на опаковъчната дейност, търговските и логистичните дейности цялата верига на доставки.

III. Обучение по специалност „Стокознание и митническа дейност“
Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини, които осигуряват широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: теоретичните основи на пазарната икономика, управлението, финансите, проблемите на маркетинга, приложната математика, информатиката, финансите, счетоводството, статистиката, правото, мениджмънта, академичните изследвания и др.

Второто направление включва университетски специални дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка. За целта в учебния план са включени два блока с избираеми университетски специални дисциплини (кариерно развитие, предприемачество,  управление на проекти, търговско право, търговски бизнес, поведенческа икономика, икономика на околната среда и др.), както и специални дисциплини като „Въведение в химичния анализ на стоките“ и „Микробиология на стоките“. По този начин студентите задълбочават своите знания в желано от тях направление и допълват възможностите си за професионална икономическа реализация. 

Третото направление обхваща специална теоретична и практическа подготовка в областта на стокознанието и митническата дейност чрез изучаваните специални дисциплини, които са насочени към формиране на професионални знания и компетенции относно: контрол и оценка на качеството на стоките; методите за изследване, общотеоретичните и практически проблеми в областта на стокознанието на промишлените и хранителните стоки от животински и растителен произход; митническата дейност, стоковия и митнически контрол, митническите режими и процедури, митническото представителство; теоретичните основи и практическите аспекти на приложение на сензорния анализ за оценка на качеството; стандартизацията и метрологията на стоките; експертните методи за изследване и анализ на стоките; мениджмънта на опаковките; управлението на търговските операции и др.

В процеса на обучението студентите от специалността получават практически умения за адаптиране на теоретичните знания с помощта на разгънато езиково и компютърно обучение, цифрови умения и дигитални компетентности, решаване на практически казуси и извършване на практически лабораторни упражнения, посещения в практиката, събиране на информация, свързана с митническата дейност, провеждане на научни изследвания, разработване на курсови проекти и дипломни работи, свързани с качеството,  асортимента на стоките, както и със същността и проблемите в митническия процес и осъществявания контрол, презентационни умения, развитие на физическа култура и чуждоезикова професионална подготовка.

С провеждане на практическо обучение в рамките на 45 календарни дни студентите задълбочават практико – приложния аспект на придобитите знания и по този начин повишават своята професионална подготовка.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма, като се приемат кандидати, завършили средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Обучението се осъществява в 8 семестъра и завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение придобиват ОКС „бакалавър” по професионално направление „Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

IV. Възможности за реализация

Цел на специалност „Стокознание и митническа дейност” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в контролни и бизнес организации и/или техни подразделения и/или в структурите на администрацията, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по стоков и митнически контрол, (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие, (5) мислят креативно, анализират контролните и бизнес процеси.

Студентите, завършили тази специалност, могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на производството, обръщението и потреблението на публични и бизнес организации на следните позиции: мениджъри по стоков контрол и качество; мениджъри в отделите по иновация на стоките; ръководител/мениджър на отдел „Качество на стоките“; ръководители на отдели за пласмент и снабдяване; експерти по стоков и митнически контрол; специалист „Качество и контрол на стоките“; инспектори по митнически стоков контрол; митнически представители и посредници; инспектори и специалисти в икономическа полиция; вещи лица по стокови, митнически и съдебни експертизи; специалисти в поделенията на Агенция „Митници“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; ръководители и специалисти в организации по защита на потребителските интереси; брокери в стоковите борси; търговски и борсови представители; ръководители на отдели в търговски вериги и др.

V. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Стокознание и митническа дейност“

По-важните ключови компетентности, които придобиват студентите, завършили специалност „Стокознание и митническа дейност“, са:

 1. Предприемаческа компетентностразвитие на стратегическо мислене, способност за решаване на проблеми, оценка и анализ на ключови и съставни икономически показатели, изработване и вземане на стратегически, тактически и оперативни решения в областта на качеството на стоките, митническата дейност и правилата за осъществяване на търговска дейност;
 2. Цифрова компетентностумело, критично и отговорно ползване на цифровите технологии за целите на учене, работа при решаването на бизнес задачи, обвързани с оценка, контрол на качеството и митническите правила и процедури и умения при работа със съвременни компютърни технологии и специализиран софтуер при използване на цифрово съдържание и цифрови услуги, включително за социална активност;
 3. Компетентност в областта на точните наукиспособност за развиване и прилагане на различни методики, включително наблюдение и експериментиране с цел задаване на въпроси и формулиране на заключения, основани на факти.                                                                         
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Маркетинг 4 8 Изпит 240 165 75
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Химия 4 9 Изпит 270 195 75
Микробиология на стоките 5 7 Изпит 210 150 60
Стандартизация, метрология и квалиметрия 5 8 Изпит 240 165 75
Основи на стокознанието на промишлените стоки 5 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Стокознание на битовите стоки 6 7 Изпит 210 135 75
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 6 9 Изпит 270 195 75
Сензорни и експертни методи за анализ 6 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 6 4 Изпит 120 60 60
Стокознание на текстилните и обувни стоки 7 8 Изпит 240 165 75
Стокознание на храните от животински произход 7 8 Изпит 240 165 75
Митнически режими и процедури 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Управление на търговските операции 8 5 Изпит 150 75 75
Мениджмънт на опаковките 8 4 Изпит 120 60 60
Стокознание на храните от растителен произход 8 7 Изпит 210 135 75
Стоков и митнически контрол 8 4 Изпит 120 75 45
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти