Икономически университет – Варна

Втора международна среща по проект ESSENCE за ИУ – Варна

На 24 юни 2021 г. екипът на проекта ESSENCE към ИУ – Варна се включи във втора поредна международна среща, чиято основна задача бе представяне на литературен обзор, доклади за състоянието на развитието на меки умения в съответните страни, описания на методи и добри практики, анкетно проучване сред бизнеса. Всеки партньор по проекта представи експозе на своите  анализи и изводи. Ръководителят на екипа по проекта към ИУ – Варна гл. ас. Петър Петров представи някои особености на развитието на меките умения в България като отчете наличието на национални стратегии за развитието им наред с тясно взаимодействие между бизнеса и университетите, напр. по време на дни на кариерата или при организиране на стажантски програми. Набелязаха се и направленията, които следва да се развиват за в бъдеще.

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) е съфинансиран от програмата Еразъм+ на ЕК като включва 7 партньора от седем различни страни (България, Белгия, Хърватия, Италия, Латвия, Полша и Испания). Поради ограниченията във връзка с COVID-19 срещата се проведе онлайн.

В рамките на първата фаза на проекта, която приключи, партньорите бяха фокусирали своето внимание върху преглед на стратегии, политики, изследвания, статии и др. подходящи източници. Основна цел на тази изследователска фаза бе анализиране на меките умения (soft skills) и връзката им с възможности за работна заетост: работни позиции, дефиниции, регулаторни рамки, количествени и качествени индикатори, както и текущи тенденции при очертаване на взаимодействието им.

Управлението и методологията на проекта предполага контрол върху качеството, различни начини за оповестяване резултатите от проекта, наред с мониторинг и оценка на резултатите, както и възможности за адаптиране с оглед на националната специфика.

Цел на проекта е подобряване на възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез развитие на меките им умения. Чрез обучения, развиващи тези „невидими“ умения, ще се подобри тяхното включване в трудовия пазар като се очертаят пътеки за професионално развитие. Проектът ESSENCE развива гъвкави обучителни пътеки: ползвателите могат да имат достъп до такива обучения при необходимост, за да подобрят своята функционална грамотност по отношение на меките умения и съответно своята професионална реализация.

Страницата на проекта  ESSENCE е вече достъпна като дава информация за целите на проекта, дейностите по него и съответните резултати: http://projectessence.eu/

За повече информация относно проект ESSENCE и участието на ИУ – Варна в него:

Уебстраница: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Екип на ESSENCE към ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/8674/sektor-upravlenie-na-proekti/tekushti-proekti/2020-2022-essence-enhance-soft-skills-to-nurture-competitiveness-and-employability#tab_obshta-informatsia

13 юли 2021Подобни