Икономически университет – Варна

Практически семинар за развитие на меки умения за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
 
Тъй като не е тайна, че работодателите ценят отборните играчи и без значение от вашата работа, в даден момент ще трябва да работите в екип с други, за да успеете да постигнете обща цел,  Ви каним да се включите в двудневен практически семинар за развитие на вашите умения за решаване на проблеми, адаптивност, комуникация, управление на времето, критично мислене и др.  
 
Кои са ключовите умения от тази група и как да прецените доколко ефективно вие ги използвате, ще разберете в рамките на практическия семинар.
 
Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.
 
 
 
Продължителност на семинарите 2 дни по 3 учебни часа, за всяка група съгласно следния график:
 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:
Група 1:  
22.05.2023 г. Първа част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.
23.05.2023 г. Втора част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.
 
Група 2:
22.05.2023 г. Първа част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.
23.05.2023 г. Втора част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.
 

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:
* За Икономически университет - Варна:
ПН 3.8 Икономика
ПН 4.6 Информатика и компютърни науки
* За Технически университет - Варна:
ПН 5.1 Машинно инженерство
* За ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника
 
2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.
3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.
 
Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
За контакт и допълнителна информация:
Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg
Икономически университет - Варна, ет. 5, каб. 531
 
Очакваме Ви!

19 май 2023Подобни