Икономически университет – Варна

Нова покана за набиране на проектни предложения по програма "Social Prerogative and Specific Competencies Lines"

На 24.11.2022 г. Европейската Комисия отваря нова покана за набиране на проектни предложения по програма "Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)":

Improving expertise in the field of industrial relations

  • Наименование на поканата: Подобряване на експертизата в областта на индустриалните отношения
  • Идентификатор: SOCPL-2022-IND-REL-01
  • Краен срок за кандидатстване: 07.02.2023 г.
  • Цел на поканата: Основната цел на тази покана е да насърчи провеждането на анализ и изследване на индустриалните отношения на ниво ЕС, както и в сравнително отношение идентифициране на прилики и разлики в системите за индустриални отношения, действащи в държавите-членки на ЕС и в страните кандидатки. По този начин се допринася за обмен на информация и опит между страните, участващи активно в индустриални отношения, с цел да се насърчи развитието и укрепването на структурите на индустриалните отношения в Европа.

„Индустриалните отношения“ засягат колективните, а не индивидуалните аспекти на трудови правоотношения между работници, работодатели и техните представители. Това включва тристранното измерение, където публичните органи (на различни нива) участват, например в разработването на политиката, нейното прилагане и наблюдение. Като такива индустриалните отношения се отнасят до набор от правила, които управляват заетостта и отношенията на работното място, заедно с начините, по които правилата се правят, променят, тълкуват и прилагат от синдикатите, работодателите и държавата.

За повече информация можете да се обръщате към експертите в сектор "Управление на проекти".

23 ное 2022Подобни