Икономически университет – Варна

Неприсъствен електронно базиран учебен процес във всички ОКС и форми на обучение в ИУ – Варна от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

Със заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД14-3016/28.10.2020 г. на основание раздел I, т. 1 от заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, раздел I, т. 3 от заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. и на основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗВО висшето училище преминава към неприсъствен електронно базиран учебен процес във всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение за периода 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г.

Преподавателите ще провеждат консултации онлайн съобразно утвърдения и оповестен на интернет страницата на ИУ – Варна график. В профила на всеки преподавател ще бъде оповестен линк за връзка с него в часовете за консултации.

Отлага се провеждането на неположените изпити от минали учебни години и тези по индивидуален план, обявени за периода 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г. След възстановяване на присъствения учебен процес ще бъдат определени нови дати за провеждане на посочените изпити.

Изпитите за докторантски минимум ще се провеждат онлайн чрез видеоконферентна връзка.

Заседанията на колективните органи на управление в ИУ – Варна в т.ч. факултетни и катедрени съвети ще се провеждат в дистанционна форма.

При обслужването на студенти и докторанти в съответните административни офиси няма да се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м.

Провеждането  на  конферентни  мероприятия, семинари и други събития в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

Пълния текст на заповедта можете да видите тук:

28 окт 2020Подобни