Икономически университет – Варна

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Австрия – 2020 г.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество - България - Австрия – 2020 год.“.

Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 01.03.2021 г. в електронен формат, с КЕП.

Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и на Австрия. 

Условие за допускане на научния колектив до конкурса е наличието на разработен научен проект, по който партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се. Приема се, че условието е изпълнено за българските проекти, когато е налична паралелна кандидатура на партньора в сътрудничеството от съответната държава. Валидни са само едновременно представени проекти от изследователите партньори. 

Научни области:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца, с възможно начало през юли 2021 г.

Партньори: Партньори на българската страна са научни и образователни институции от Австрия.

Екип по проекта

 • ръководител на проекта трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“ и да бъде в трудови правоотношения с базовата организация. Един учен може да бъде ръководител само на едно проектно предложение с дадена държава-партньор.
 • останалите участници могат да бъдат учени и експерти, докторанти, пост-докторанти, млади учени, студенти.

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1235

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

29 яну 2021Подобни