Икономически университет – Варна

Екоикономика

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Задочно обучение, Задочно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

Преодоляването на последиците от влошаващата се екологична среда и реализацията на целите на европейски и световни програми в областта на екоикономиката и кръговата икономика в България, провокира търсенето на "зелени" специалисти и създаването на "зелени" работни места. Провокира се необходимостта от разпространение на екологични технологии, засилване на конкурентната способност на фирмите и организациите, чрез внедряване на екологични практики, реализирането на решения за реализиране на потенциала за икономически печалби от екоиновации, развитие на кръговата икономика и бизнесикономиката и др.

Подготовката на студентите в специалност „Екоикономика” позволява да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Консултанти, извършващи мониторингови дейности и оценки на въздействието върху околната среда, управлението на екологични проекти, управление на качеството на околната среда и безопасността;
 • Експерти в областта на социалната и екологичната отговорност, както и по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Обучението на студентите от магистърска специалност "Екоикономика" се осъществява в сътрудничество с екологични организации и биопроизводители в България. 

За целите на обучението по специалността се организират посещения в практиката, информационни срещи и семинари с представители на държавната администрация и бизнеса, публични лекции и събития, насочени към популяризиране на екологични и социално отговорни каузи.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалност „Екоикономика“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на екологично насочения бизнес и администрацията, работеща в областта на опазването на околната среда. Подготовката по специалността в магистърска степен е широкопрофилна и включва фундаментални теоретични знания, специализирани знания в екоикономиката и изграждането на практически умения, насочени към анализ, планиране, организиране, рационално използване и контрол на природните ресурси; управление на решения свързани с опазването и преодоляване на последствията върху околната среда; извършване на интегрирани оценки на въздействия върху околната среда; оценяване на услугите от природата и ресурсите и др.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по специалност „Екоикономика“ се групират в следните насоки:

1) Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на екологично ориентирания бизнес, в т.ч.:

 • установяване и оценка на въздействието на производствените системи от бизнеса върху околната среда и ограничаване на неблагоприятните им въздействия;
 • анализ и оценка на икономическите отношения в екологично ориентирания бизнес;
 • разбиране на взаимната връзка между икономиката и околната среда;
 • оценяване на екосистемните услуги;
 • изграждане на предприемачески нагласи за стартиране на екологично ориентиран бизнес;
 • анализ на технологичните решения в областта на екологичните технологии и иновации;
 • провеждане на екологични оценки във връзка с реализирането на инвестиционни предложения;
 • разработване и внедряване на екологични проекти;
 • извършване на екологичен мониторинг на околната среда.

2) Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи екологичния бизнес, в т.ч.:

 • прилагане на екологичната политика и законодателство в бизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на екологично ориентирания бизнес;
 • внедряване на системи за управление на околната среда и безопасността;
 • преодоляване на последствия в следствие на настъпили екологични рискове и кризи;
 • внедряване на дейности за постигане на екологична сигурност;
 • разработване на екологични решения в различни отрасли на икономиката;
 • развитие на биоикономиката;
 • устойчивото развитие на бизнеса и администрацията, в контекста на опазването на околната среда.

II. Обучение по специалност „Екоикономика“

Обучението по специалност „Екоикономика“ се реализира в задочна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначено за завършили висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика. 

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти от същата специалност, на студенти, завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление  “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 семестъра (за СС и СНУ) и 3 семестъра (за ДНДО и СПН). 

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършите същата специалност „Екоикономика“ или приравнени към нея (от професионално направление „Икономика“) се осъществява чрез 8 специализиращи дисциплини, от които 1 е от изборен блок. Специализиращи дисциплини включени в учебния план са: Управление на природните ресурси; Екологична политика и законодателство; Системи за управление на околната среда и безопасността; Екологични рискове, кризи и екологична сигурност; Екологичен мониторинг и оценка; Управление на екологични проекти; Екологична бизнес отговорност; Биоикономика; Възобновяеми енергийни източници; Екологични практики в бизнеса (по отрасли). Тези дисциплини осигуряват възможност студентите магистри да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската си специалност и да повишат своята професионална квалификация в областта на екоикономиката.

Подготовката на завършилите специалности от областта на стопански науки и управление (СНУ) (от професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“), както и на тези завършили други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН), включва допълнително три специални дисциплини: Икономика на околната среда; Екология и устойчиво развитие; Технологии за опазване на околната среда. Специалните дисциплини изравняват специфичната теоретична и практическа подготовка с тази на завършилите същата специалност.

Подготовката на завършилите специалности от други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 икономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са: Икономикс; Количествени методи; Мениджмънт и маркетинг; Въведение във финансите; Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи екоикономиката, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др. 

Обучението в специалност „Екоикономика“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти, дебати, делови игри и други. 

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит. Защита на дипломна работа може да стане само при условия, че средният успех от следването е Мн.добър 5. 

По време на обучението си в задочна форма, студентите могат да имат достъп до учебни материални в платформата Е-Learn, налична от сайта на Икономически университет – Варна. Използвайки електронната платформа студентите биха разполагали с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др. Използването на електронни средства за обучение би позволило на студентите от специалност „Екоикономика“ да подобрят работата си по време на извънаудиторната си заетост.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите-магистри в специалност „Екоикономика” им позволява да се реализират като: 

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия с екологично ориентиран бизнес; 
 • служители и експерти в отдели и звена на предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с екологично ориентиран бизнес и др.;
 • ръководни и експертни длъжности в държавната и местна администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество свързани с екологичната сигурност.

В резултат на обучението си по специалност „Екоикономика”, завършилите специалността магистри ще могат да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Предприемачи в различни сектори на икономиката осъществяващи екологични бизнес-проекти;
 • Специалисти извършващи мониторингови дейности и оценки на въздействието върху околната среда;
 • Специалисти по публично-частно концесиониране на природните ресурси;
 • Мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • Консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (заложено в международния стандарт за системи за управление на околната среда ИСО -14001) и безопасността;
 • Оценители на екосистемни услуги;
 • Специалисти – връзки с обществеността по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • Експерти към Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции по опазването на околната среда и др.;
 • Експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

IV. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Екоикономика“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Екоикономика” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции., насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на екологичния бизнес с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; 
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Управление на природните ресурси 9 8 Изпит 240 202 38
Екологична политика и законодателство 9 8 Изпит 240 202 38
Системи за управление на околната среда и безопасността 9 7 Изпит 210 180 30
Екологични рискове, кризи и екологична сигурност 9 7 Изпит 210 180 30
Екологичен мониторинг и оценка 10 8 Изпит 240 202 38
Управление на екологични проекти 10 8 Изпит 240 210 30
Екологична бизнес отговорност 10 8 Изпит 240 210 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Биоикономика
 • Екологични практики в бизнеса (по отрасли)
10 6 Текуща оценка 180 158 22
Общо за Специализиращи 60 1800 1544 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1994 256


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 75 15
Чужд език-немски 10 3 90 75 15
Чужд език-френски 10 3 90 75 15
Чужд език-руски 10 3 90 75 15
Чужд език-португалски 10 3 90 75 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти