Икономически университет – Варна

Мобилни и уеб технологии

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Информатика и компютърни науки

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Начална година: 2019

Специалност „Мобилни и уеб технологии“ има за цел подготовка на висококвалифицирани специалисти в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Завършилите четиригодишния курс на обучение получават образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Учебният план е съобразен със съвременните тенденции и постоянно нарастващото търсене на специалисти в областта на мобилните и уеб технологии. Основата за изграждане на теоретични и практически познания в сферата на информационните технологии се полага с изучаването на базови специални дисциплини като компютърни архитектури, компютърни мрежи и комуникации, операционни системи, бази от данни, езици за програмиране, проектиране на информационни системи, управление на ИТ проекти, визуално програмиране с Java. През трети и четвърти курс от своето обучение студентите имат възможност да задълбочат и усъвършенстват своите компетентности в мобилните и уеб технологии чрез изучаване на специализиращи дисциплини като уеб технологии, програмиране с JavaScript, .NET технологии, сървърно програмиране, хибридни и нейтив мобилни приложения, облачни технологии и др. В зависимост от интересите си, обучаващите се по специалността могат да предпочетат някои от предлаганите изборни дисциплини като: уеб базирани системи за управление на съдържанието с отворен код, адаптивен уеб дизайн, автоматизирано софтуерно тестване, разработване на игри, интегриране на приложения, уеб технологии в реално време, криптография и защита, софтуерни технологии и др.

Лекциите и семинарните занятия се водят от квалифицирани преподаватели с опит в изграждането на системи, участие в научноизследователски проекти и експертно-консултантска дейност. За развитие на практически умения способстват различните групови и индивидуални проекти, тестове, казуси, симулации и задачи. Семинарните занятия се провеждат в отлично оборудвани компютърни зали и с използване на лицензионен софтуер. Изявените студенти имат възможност да участват в проект „ИТ мастър клас“, където получават възможност да работят по реални проекти съвместно с ментори от водещи ИТ компании в региона.

Професионалната реализация на завършилите бакалаври от специалност „Мобилни и уеб технологии“ е предимно като разработчици на мобилни и уеб системи, уеб и графични дизайнери, но получената квалификация позволява успешна кариера и като системни аналитици, специалисти по сигурност, администратори и разработчици на бази от данни, специалисти по проектиране, внедряване и развитие на информационни системи и др.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Мобилни и уеб технологии“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на мобилните, уеб технологиите и информатиката. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

1. Изграждане на съвременни уеб базирани системи и мобилни приложения чрез:

 • методи за анализ, проектиране и моделиране;
 • съвременни езици, платформи и среди за разработка;
 • бази от данни;
 • мобилни и уеб технологии;
 • облачни технологии;
 • комуникационни и мрежови технологии;
 • „най-добри“ практики на проектирането и програмирането.

2. Системно администриране на базата на:

 • съвременни знания за компютърните архитектури, операционните системи и мобилни и уеб технологии;
 • умения за изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи, работещи в Интернет среда;
 • прилагане на политики за сигурност и средства за защита.

 

 1. Обучение по специалност „Мобилни и уеб технологии“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на математиката и информатиката: Линейна алгебра и аналитична геометрия; Математически анализ; Дискретна математика; Въведение в информатиката; Компютърни архитектури; Операционни системи; Въведение в програмирането; Бази от данни; Обектноориентирано програмиране и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на проектирането и програмирането мобилни и уеб приложения: Програмиране и структури от данни; Уеб технологии, Визуално програмиране с Java; Проектиране на информационни системи; .NET технологии; Клиентско уеб програмиране; Мобилни приложения; Сървърно програмиране; Хибридни мобилни приложения; Сървърно МVC програмиране, Облачни технологии и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на уеб базирани и мобилни системи: Компютърни мрежи и комуникации; Администриране на компютърни мрежи; Адаптивен уеб дизайн; Оптимизация за търсещи машини; Софтуерни технологии, Криптография и защита на данните и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по информатика и компютърни науки. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Дипломирането на студентите е регламентирано в чл. 69 (1) от Правилника за дейността на Икономически университет Варна (https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/regulations/Pravilnik_UE.pdf).

Обучението на студентите завършва с полагане на държавен изпит. Държавните изпити се провеждат под формата на защита на дипломна работа, комплексен писмен и практически изпит. Обучението в ОКС „бакалавър“ завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа, условията за което са регламентирани в Правилника на ИУ-Варна.

До държавен изпит се допускат всички студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план (чл. 119 от Правилника на Икономически университет Варна – https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/regulations/Pravilnik_UE.pdf). Държавните сесии се провеждат в три последователни сесии, непосредствено след приключване на учебната година, по предварително обявен график – през месеците юни, септември и януари.

Условие за дипломиране е успешно полагане на всички семестриални изпити и успешно полагане на държавен изпит. Конспект за държавен изпит, указания за разработване на дипломна работа, документи за допускане до държавен изпит, срокове за подаване на документи, график за държавен изпит са публикувани на уеб сайта на катедра „Информатика“ (https://ue-varna.bg/bg/p/7955/katedra-informatika/diplomirane).

 

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Мобилни и уеб технологии” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на мобилни и уеб технологии; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на съвременните ИТ  решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Мобилни и уеб технологии“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • разработчици на приложения за мобилни устройства;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • софтуерни разработчици;
 • системни анализатори;
 • приложни програмисти;
 • проектанти на мобилни и уеб системи;
 • проектанти и администратори на бази от данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.
 • специалисти по информационно осигуряване и информационна сигурност и др.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Информатика“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на мобилните и уеб технологии, информатиката и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в информатиката 1 9 Изпит 270 195 75
Компютърни архитектури 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Линейна алгебра и аналитична геометрия 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Операционни системи 2 9 Изпит 270 195 75
Въведение в програмирането 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Математически анализ 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Бази от данни 3 9 Изпит 270 195 75
Обектноориентирано програмиране 3 9 Изпит 270 195 75
Числени методи и алгоритми 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Дискретна математика 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Програмиране и структури от данни 4 9 Изпит 270 195 75
Проектиране на информационни системи 5 8 Изпит 240 165 75
Уеб технологии 5 8 Изпит 240 165 75
Визуално програмиране с Java 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Компютърна графика 6 6 Изпит 180 105 75
Компютърни мрежи и комуникации 6 7 Изпит 210 135 75
.NET технологии 6 7 Изпит 210 135 75
Клиентско уеб програмиране 6 5 Изпит 150 90 60
Дипломантски семинар 7 7 Изпит 210 180 30
Сървърно програмиране 7 8 Изпит 240 165 75
Мобилни приложения 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 7 Изпит 210 150 60
Хибридни мобилни приложения 8 5 Изпит 150 75 75
Облачни технологии 8 5 Изпит 150 90 60
Сървърно MVC програмиране 8 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти