Икономически университет – Варна

Мениджмънт на човешките ресурси

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2021

Обучението в специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" има за цел да формира солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. То дава специфични знания и умения за извършване на дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и взаимоотношенията с хората в организацията. Специално внимание е отделено на стратегическото управление на човешките ресурси, трудово-правните отношения, създаването и използването на информационни системи, свързани с МЧР, ефективната мотивация на служителите. Предвиден е практикум, който дава възможност както за регулярни срещи с мениджъри и специалисти по човешки ресурси, работещи във водещи български фирми, така и с представители на Българската асоциация за управление на хора.
Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания и умения, те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство и др.

Специалност "Мениджмънт на човешките ресурси"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Администрация и управление"
Професионална квалификация "Управление и администрация"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Мениджмънт на човешките ресурси”;
 • да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основна цел на обучението в магистърската програма е придобиването на знания и умения за компетентно управление на човешките ресурси в организацията и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

В резултат на обучението студентите получават професионални знания, умения и компетенции в следните насоки:

 

1. Надграждане на знанията за дейностите в мениджмънта на човешките ресурси, свързани с:

- формиране и мотивация на човешките ресурси в организацията;

- трудово-правни отношения;

- социална отговорност на бизнеса;

- количествени методи за управление на човешките ресурси;

- мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес;

- стратегически мениджмънт на човешките ресурси;

- практически семинар с участието на изтъкнати експерти и мениджъри в областта на управлението на човешките ресурси, включ. представители на Българската асоциация за управление на хора.

2. Запознаване със съвременните тенденции в мениджмънта на човешките ресурси чрез:

- дигитални технологии и прилагане на информационни системи в мениджмънта на човешките ресурси;

- кризисен мениджмънт и управление на човешките ресурси;

- мениджмънт на знанието, в контекста на управление на човешките ресурси;

 

 1. Обучение по специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“

Учебният план на специалност “Мениджмънт на човешките ресурси” е разработен в съответствие с нашия и международен опит в подготовката на специалисти човешки ресурси за различни организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност. В него се включват както специализиращи, така и специални/фундаментални дисциплини за обучаемите, завършили други специалности (за СНУ, ДНДО, СПН).

Специалният блок на магистърска програма “Мениджмънт на човешките ресурси” се формира от важните дисциплини в специалност “Мениджмънт”, формиращи базовите им знания и умения в областта на управлението. Чрез тях се осигурява мениджърска подготовка на бъдещите магистри, дава им се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административна практика. С усвояването на знанията от тези специални дисциплини се създават условия за формиране на управленски знания и умения за работа в различните типове организации.

Теоретичните знания и практически умения в магистърската програма по специалността се формират чрез възможност за изучаване на специализиращи дисциплини, даващи профилирана подготовка. Те са структурирани в следните направления: 1) Надграждане на знанията за дейностите в мениджмънта на човешките ресурси; 2) Запознаване със съвременните тенденции в мениджмънта на човешките ресурси (вж. раздел II).

За тяхното усвояване се използват ефективни форми на обучение като практически занятия, делови игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др. Особено полезни са посещенията в практиката, предвидени в практическия семинар.

Обучението се реализира в редовна форма и завършва със защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит по специалността.      

Завършилите пълния курс на обучение получават образователно-квалификационната степен “Магистър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Мениджмънт на човешките ресурси” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания, умения и компетенции те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговия, хотелиерство и туризъм, строителство, транспорт, промишленост, селското стопанство и др. Могат да работят като:

 • мениджъри по човешки ресурси;
 • специалисти по човешки ресурси;
 • ръководители на консултантски фирми по човешки ресурси;
 • аналитични специалисти и консултанти на свободна практика;
 • ръководители и собственици на фирми;
 • ръководители, специалисти и експерти в звена по кариерно развитие; 
 • преподаватели по икономически дисциплини в средното и висше образование;
 • да кандидатстват за докторанти във висши учебни заведения и БАН, след

завършване на магистърска степен.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни обекти на управление от гледна точка на мениджмънта на човешките ресурси;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси, и проблеми на изследваните обекти;
 •  предлагат насоки за решаване на открити проблеми за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните обекти.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие.
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
 • Компетентности за учене:
 • изследват научни и приложни проблеми, като прилагат разнообразен изследователски инструментариум;
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения, и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

 

Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Организационно поведение 11 5 Изпит 150 90 60
Прогнозиране, планиране и контрол 11 5 Изпит 150 90 60
Предприемачество и малък и среден бизнес 12 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Социална отговорност на бизнеса 11 6 Изпит 180 120 60
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 11 8 Изпит 240 180 60
Формиране и мотивация на човешките ресурси 11 8 Изпит 240 165 75
Кризисен мениджмънт 11 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 240 210 30
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 12 8 Изпит 240 165 75
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 12 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1320 480
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3540 960


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-португалски 12 3 90 60 30
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти