Икономически университет – Варна

Екоикономика

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2021

Преодоляването на последиците от влошаващата се екологична среда и реализацията на целите на европейски и световни програми в областта на екоикономиката и кръговата икономика в България, провокира търсенето на "зелени" специалисти и създаването на "зелени" работни места. Провокира се необходимостта от разпространение на екологични технологии, засилване на конкурентната способност на фирмите и организациите, чрез внедряване на екологични практики, реализирането на решения за реализиране на потенциала за икономически печалби от екоиновации, развитие на кръговата икономика и бизнесикономиката и др.

Подготовката на студентите в специалност „Екоикономика” позволява да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Консултанти, извършващи мониторингови дейности и оценки на въздействието върху околната среда, управлението на екологични проекти, управление на качеството на околната среда и безопасността;
 • Експерти в областта на социалната и екологичната отговорност, както и по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Обучението на студентите от магистърска специалност "Екоикономика" се осъществява в сътрудничество с екологични организации и биопроизводители в България. 

За целите на обучението по специалността се организират посещения в практиката, информационни срещи и семинари с представители на държавната администрация и бизнеса, публични лекции и събития, насочени към популяризиране на екологични и социално отговорни каузи.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалност „Екоикономика“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на екологично насочения бизнес и администрацията, работеща в областта на опазването на околната среда. Подготовката по специалността в магистърска степен е широкопрофилна и включва фундаментални теоретични знания, специализирани знания в екоикономиката и изграждането на практически умения, насочени към анализ, планиране, организиране, рационално използване и контрол на природните ресурси; управление на решения свързани с опазването и преодоляване на последствията върху околната среда; извършване на интегрирани оценки на въздействия върху околната среда; оценяване на услугите от природата и ресурсите и др.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по специалност „Екоикономика“ се групират в следните насоки:

1) Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на екологично ориентирания бизнес, в т.ч.:

 • установяване и оценка на въздействието на производствените системи от бизнеса върху околната среда и ограничаване на неблагоприятните им въздействия;
 • анализ и оценка на икономическите отношения в екологично ориентирания бизнес;
 • разбиране на взаимната връзка между икономиката и околната среда;
 • оценяване на екосистемните услуги;
 • изграждане на предприемачески нагласи за стартиране на екологично ориентиран бизнес;
 • анализ на технологичните решения в областта на екологичните технологии и иновации;
 • провеждане на екологични оценки във връзка с реализирането на инвестиционни предложения;
 • разработване и внедряване на екологични проекти;
 • извършване на екологичен мониторинг на околната среда.

2) Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи екологичния бизнес, в т.ч.:

 • прилагане на екологичната политика и законодателство в бизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на екологично ориентирания бизнес;
 • внедряване на системи за управление на околната среда и безопасността;
 • преодоляване на последствия в следствие на настъпили екологични рискове и кризи;
 • внедряване на дейности за постигане на екологична сигурност;
 • разработване на екологични решения в различни отрасли на икономиката;
 • развитие на биоикономиката;
 • устойчивото развитие на бизнеса и администрацията, в контекста на опазването на околната среда.

II. Обучение по специалност „Екоикономика“

Обучението по специалност „Екоикономика“ се реализира в задочна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначено за завършили висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика. 

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти от същата специалност, на студенти, завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление  “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 семестъра (за СС и СНУ) и 3 семестъра (за ДНДО и СПН). 

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършите същата специалност „Екоикономика“ или приравнени към нея (от професионално направление „Икономика“) се осъществява чрез 8 специализиращи дисциплини, от които 1 е от изборен блок. Специализиращи дисциплини включени в учебния план са: Управление на природните ресурси; Екологична политика и законодателство; Системи за управление на околната среда и безопасността; Екологични рискове, кризи и екологична сигурност; Екологичен мониторинг и оценка; Управление на екологични проекти; Екологична бизнес отговорност; Биоикономика; Възобновяеми енергийни източници; Екологични практики в бизнеса (по отрасли). Тези дисциплини осигуряват възможност студентите магистри да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската си специалност и да повишат своята професионална квалификация в областта на екоикономиката.

Подготовката на завършилите специалности от областта на стопански науки и управление (СНУ) (от професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“), както и на тези завършили други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН), включва допълнително три специални дисциплини: Икономика на околната среда; Екология и устойчиво развитие; Технологии за опазване на околната среда. Специалните дисциплини изравняват специфичната теоретична и практическа подготовка с тази на завършилите същата специалност.

Подготовката на завършилите специалности от други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 икономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са: Икономикс; Количествени методи; Мениджмънт и маркетинг; Въведение във финансите; Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи екоикономиката, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др. 

Обучението в специалност „Екоикономика“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти, дебати, делови игри и други. 

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит. Защита на дипломна работа може да стане само при условия, че средният успех от следването е Мн.добър 5. 

По време на обучението си в задочна форма, студентите могат да имат достъп до учебни материални в платформата Е-Learn, налична от сайта на Икономически университет – Варна. Използвайки електронната платформа студентите биха разполагали с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др. Използването на електронни средства за обучение би позволило на студентите от специалност „Екоикономика“ да подобрят работата си по време на извънаудиторната си заетост.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите-магистри в специалност „Екоикономика” им позволява да се реализират като: 

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия с екологично ориентиран бизнес; 
 • служители и експерти в отдели и звена на предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с екологично ориентиран бизнес и др.;
 • ръководни и експертни длъжности в държавната и местна администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество свързани с екологичната сигурност.

В резултат на обучението си по специалност „Екоикономика”, завършилите специалността магистри ще могат да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Предприемачи в различни сектори на икономиката осъществяващи екологични бизнес-проекти;
 • Специалисти извършващи мониторингови дейности и оценки на въздействието върху околната среда;
 • Специалисти по публично-частно концесиониране на природните ресурси;
 • Мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • Консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (заложено в международния стандарт за системи за управление на околната среда ИСО -14001) и безопасността;
 • Оценители на екосистемни услуги;
 • Специалисти – връзки с обществеността по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • Експерти към Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции по опазването на околната среда и др.;
 • Експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

IV. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Екоикономика“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Екоикономика” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции., насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на екологичния бизнес с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; 
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 330 300 30
Въведение във финансите 10 12 Изпит 330 300 30
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 330 300 30
Икономикс 10 12 Изпит 330 300 30
Количествени методи 10 12 Изпит 330 300 30
Общо за Фундаментални 60 1650 1500 150
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Специални
Икономика на околната среда 11 5 Изпит 120 90 30
Екология и устойчиво развитие 11 5 Текуща оценка 120 90 30
Технологии за опазване на околната среда 12 5 Текуща оценка 120 90 30
Общо за Специални 15 360 270 90
Специализиращи
Управление на природните ресурси 11 8 Изпит 203 165 38
Екологична политика и законодателство 11 8 Изпит 203 165 38
Системи за управление на околната среда и безопасността 11 7 Изпит 180 150 30
Екологични рискове, кризи и екологична сигурност 11 7 Изпит 180 150 30
Екологичен мониторинг и оценка 12 8 Изпит 203 165 38
Управление на екологични проекти 12 8 Изпит 210 180 30
Екологична бизнес отговорност 12 8 Изпит 210 180 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Екологични практики в бизнеса (по отрасли)
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Биоикономика
12 6 Текуща оценка 157 135 22
Общо за Специализиращи 60 1546 1290 256
Общо за целия курс на обучение 150 4006 3510 496


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-португалски 12 3 75 60 15
Чужд език-руски 12 3 75 60 15
Чужд език-немски 12 3 75 60 15
Чужд език-френски 12 3 75 60 15
Чужд език-английски 12 3 75 60 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти