Икономически университет – Варна

Корпоративен маркетинг

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Магистърската специалност “Корпоративен маркетинг” предлага съвременно обучение по дисциплини с практико-приложна ориентация. Задочната форма привлича студенти с интереси и опит в сферата на маркетинга в компании от различни сектори.

Завършилите специалност “Корпоративен маркетинг” се реализират в следните основни направления: функционални специалисти в маркетинговия мениджмънт на компаниите; изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби; ръководни специалисти на компании, маркетингови дирекции и отдели; експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти.

I. Професионални знания и умения

Учебният план на магистърската програма “Корпоративен маркетинг” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и опит в подготовката на магистри по корпоративен  маркетинг, за задоволяване на потребностите от тях на средно и висше равнище на мениджмънт за националната икономика.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

 • Маркетингов мениджмънт на компании и тяхното развитие по пазари;
 • Маркетингови изследвания, диагностика и одит на компаниите;
 • Управление на взаимоотношения с клиентите, маркетингово моделиране и иновативен маркетинг;
 • Комуникационни и дистрибуционни практики и решения на компаниите;
 • Корпоративни маркетингови стратегии и маркетингова сигурност.

II. Организация на обучението по специалността

Теоретичните знания, практически умения и компетенции, придобивани при обучение в двата модула, се осигуряват чрез ефективни съвременни форми на обучение като: практически изследвания, разрешаване на казуси на реални  задания на компании, разработване на курсови проекти и др.

Обучението по специалността се реализира за специалисти и неспециалисти по маркетинг.

Обучението по магистърска специалност “Корпоративен маркетинг” завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър”, по професионално направление “Икономика”, специалност “Корпоративен маркетинг” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС “магистър”.

ІII. Възможности за реализация

Завършилите ОКС “магистър“ спец.“Корпоративен маркетинг” се реализират в следните главни направления:

 • Функционални специалисти в маркетинговия и финансовия мениджмънт на компаниите;
 • Изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби;
 • Ръководни специалисти на компании, маркетингови дирекции, отдели, ръководители на рекламни и изследователски агенции и други;
 • Експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти;
 • Експерти по корпоративни маркетингови иновации;
 • Маркетингови консултанти и др.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • Мениджър, корпоративно планиране;
 • Ръководител/мениджър отдел;
 • Маркетинг менинджър/Директор маркетинг;
 • Управител, продажби и маркетинг;
 • Продуктов мениджър;
 • Мениджър проучване на пазари;
 • Ръководител, отдел по маркетинг;
 • Маркетингов координатор;
 • Ръководители в търговията на едро и дребно;
 • Специалист, маркетинг и реклама;
 • Специалист връзки с клиенти;
 • Преподаватели във висши училища;
 • Специалисти по продажба, маркетинг и връзки с обществеността;
 • Организатор работа с клиенти;
 • Персонал, информиращ клиенти и др.

IV.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • умее да изгражда административноорганизационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност; формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 312 300 12
Въведение във финансите 10 12 Изпит 312 300 12
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 312 300 12
Икономикс 10 12 Изпит 312 300 12
Количествени методи 10 12 Изпит 312 300 12
Общо за Фундаментални 60 1560 1500 60
Специални
Потребителско поведение 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Маркетингови анализи 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Маркетингов мениджмънт 12 5 Текуща оценка 102 90 12
Общо за Специални 15 306 270 36
Специализиращи
Дистрибуционни практики и решения 11 8 Изпит 192 180 12
Управление на взаимоотношенията с клиенти 11 8 Изпит 192 180 12
Корпоративни маркетингови стратегии 11 8 Изпит 192 180 12
Маркетингова диагностка и одит 11 8 Изпит 216 210 6
Магистърски семинар 12 6 Текуща оценка 132 120 12
Иновативен маркетинг 12 8 Текуща оценка 192 180 12
Корпоративни комуникации и връзки с обществеността 12 8 Изпит 192 180 12
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 156 150 6
Общо за Специализиращи 60 1464 1380 84
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 15 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 150 3330 3150 180


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 84 6
Чужд език-френски 12 3 90 84 6
Чужд език-немски 12 3 90 84 6
Чужд език-английски 12 3 90 84 6