Икономически университет – Варна

HEADCET "Партньорства във висшето образование за устойчиво местно развитие чрез кръгова икономика и социални иновации"

                                                                                                                                  

 

Име на проекта: Партньорства във висшето образование за устойчиво местно развитие чрез кръгова икономика и социални иновации

Акроним: HEADCET

Номер на проекта: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2-101083025

Период на изпълнение: 01.01.2023 г. - 31.12.2025 г.

Продължителност: 36 месеца

Програма: ЕРАЗЪМ +

Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество във висшето образование

Консорциум: Консорциумът по проекта се състои от 6 висши училища в Латинска Америка, 3 европейски висши училища, както и университетски център с утвърден опит в областта на кръговата икономика и социалните иновации. Консорциумът се допълва от Фондация „Евросур“, която има опит и познания за страните от Латинска Америка и управлението на мрежи.

Координатор: Флорентинският университет, Флоренция, Италия

Партньори: 
6 висши учебни заведения в Латинска Америка: Аржентина – Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Quilmes; 
Чили – Universidad Andres Bello, Pontificia Universidad Católica de Chile; Парагвай – Universidad Nacional de Itapua, Universidad de San Carlos
3 европейски висши учебни заведения: Флорентински университет, Флоренция, Италия; Междууниверситетски изследователски институт и център за следдипломно обучение, Барселона, Испания; Икономически университет – Варна, България.
Университетски центрове: CEI – Център за международни отношения към Барселонския университет, Испания; PIN – Университетски център за образователни и научни услуги на Флорентинския университет, Италия

Фондация „Евросур“ – Фондация за сътрудничество между Латинска Америка и Европейския съюз

Проектът HEADCET е насочен към академичния състав, студентите, бизнеса (работодатели и предприятия), които работят в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие.

Страница на проекта: https://www.headcet.eu

Последна актуализация: 11.05.2023 г.

                                                                                                                                  

 

Основна цел на проект HEADCET:

HEADCET има за цел да подкрепи висшите училища в Аржентина, Парагвай и Чили да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие, като повишат значението си за трудовите пазари и обществото като цяло. Проектът се фокусира по-специално върху кръговата икономика и социалните иновации, които са тясно взаимосвързани в страните от Латинска Америка и се считат за решаващи за насърчаване на по-устойчив растеж и за идентифициране на нови възможности за заетост.

Допълнителни цели на проект HEADCET:
  • Повишаване на уменията и компетенциите на латиноамериканските висши учебни заведения за устойчиво развитие и кръгова икономика.
  • Насърчаване на ангажираността на университетите чрез многостепенно управление и партньорства за устойчиво развитие и кръгова икономика.
  • Подобряване на възможностите за заетост на завършилите студенти и насърчаване на намирането на работа в областта на устойчивото развитие и кръговата икономика.
  • Стимулиране на  регионалното и международното сътрудничество в рамките на мрежата от висши училища и обмена на добри практики.

Последна актуализация: 11.05.2023 г.

                                                                                                                                  

 

Дейности:
При изпълнението на проект HEADCET партньорските институции ще реализират:
  1. Обучителни услуги за ангажиране на университетите.
  2. Актуализация на учебните програми в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивостта за постигане на по-висока съвместимост на университетските програми с изискванията на пазара на труда.
  3. Разработване на пилотни офиси за устойчиво развитие и кръгова икономика (Oficina Desarrollo sustentable y EC - ODEC). Предвижда се те да са  университетски центрове, специализирани в предлагането на услуги  в областта на социалните иновации и кръговата икономика. В рамките на проекта ще бъдат създадени 3 пилотни центъра, които ще представляват конкретна възможност за работа за завършили студенти и млади изследователи.
  4. Създаване местни лаборатории за сътрудничество (COllaborative Local Labs, COLLs) за пряко включване на местните заинтересовани страни (МСП, НПО, публични агенции) в инициативите и уменията, необходими в регионалната екосистема на всеки латиноамерикански университет в областта на кръговата икономика и социалните иновации.
  5. Организиране на центрове за кариерно развитие (CADEC) с цел провеждане на срещи и намиране на работа между студенти/дипломанти и компании, свързани с компетенциите и работните места в областта на кръговата икономика.
  6. Създаване и популяризиране на регионална мрежа за кръгова икономика и социални иновации, допълнена с партньори от ЕС, с цел да се използват възможностите на програмата „Регионална коалиция за кръгова икономика в Латинска Америка“.

Последна актуализация: 11.05.2023 г.

Калиопа Николова - Атанасова

Калиопа Николова - Атанасова

Калиопа Николова - Атанасова

Организатор

531

k.nikolova@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Галина Андреева

Счетоводител

231

g.andreeva@ue-varna.bg