Икономически университет – Варна

ИУ – Варна стартира нов проект по програма ERASMUS+: HEADCET "Партньорства във висшето образование за устойчиво местно развитие чрез кръгова икономика и социални иновации"

HEADCET е тригодишен проект, финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 „Партньорства между организации и институции за трансформации във висшето образование“, Покана 2021.

Консорциумът по проекта се координира от Флорентинския университет, Италия (Università degli Studi di Firenze, UNIFI, Florence, Italy) и в него участват шест висши училища от Латинска Америка (Аржентина: Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza, Universidad Nacional de Quilmes – Bernal; Чили: Universidad Andres Bello – Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile – Santiago; Парагвай: Universidad Nacional de Itapua – Encarnacion, Universidad de San Carlos – Asuncion), три европейски висши учебни заведения (Флорентинския университет, Междууниверситетския изследователски институт и център за следдипломно обучение, Барселона и Икономически университет – Варна) и университетски център Флоренция, Италия с установен опит в областта на кръговата икономика и социалните иновации. Консорциумът се допълва от Фондация „Евросур“ (Fundacion Eurosur), която има сериозен опит и познания за страните от Латинска Америка и управлението на мрежи.

HEADCET има за цел да:

Подпомогне висшите образователни институции на Аржентина, Парагвай и Чили в справянето с предизвикателствата на устойчивото развитие чрез повишаване на тяхното значение за пазара на труда и обществото като цяло. Проектът се фокусира върху кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие, които са тясно взаимосвързани в страните от Латинска Америка и се считат за решаващи за насърчаване на устойчив растеж и за идентифициране на нови възможности за работа.

За постигане на целта, HEADCET ще подкрепи висшите учебни заведения в Латинска Америка чрез широк набор от взаимосвързани дейности:

1. Провежда обучения в областта на кръговата икономика и социалните иновации.

2. Актуализира учебните програми в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие, за да се постигне съответствие на предлагания образователен продукт с изискванията на пазара на труда.

3. Разработи пилотни университетски центрове за устойчиво развитие и кръгова икономика, специализирани в предлагането на услуги за подкрепа и консултиране, които ще представляват възможност за работа за висшисти и млади изследователи.

4. Разработи и внедри лаборатории: с основна цел пряко включване на местни заинтересовани страни (МСП, НПО, публични агенции и др.) в инициативи и обучения, необходими в регионалната екосистема на всеки латиноамерикански университет в областта на кръговата икономика и социалните иновации.

5. Организира създаването на центрове за кариерно развитие с цел организиране на срещи и намиране на работа на студенти/завършили студенти и компании, работещи в областта на кръговата икономика.

6. Инициира създаването на партньорска мрежа от представители на ЕС в областта на кръговата икономика и социалните иновации, с цел участие и използване на възможностите, предоставяни от програмата „Регионална коалиция за кръгова икономика в Латинска Америка“.

Проект HEADCET е адресиран до студенти, преподаватели и представители на бизнеса (работодатели и предприятия), обвързани и работещи в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие.

Във връзка със стартиране работата по проект  HEADCET през периода от 3 до 5 април 2023 г. се проведе първата работна среща на партньорите, организирана от координатора. Домакин на срещата бяха партньорите от Аржентина и по-точно Националния университет Куйо, Мендоса.

Основните цели на проведените работни срещи бяха следните: запознаване на партньорите от различните страни, представителите на университетските центрове и фондации; представяне на отделните партньори с кратки презентации; представяне на работните пакети и правилата свързани с управлението и администрирането на проекта през следващите месеци; демонстриране на работата с платформа на Европейската комисия.

Основните задачи поставени от координатора на проекта на екипа от ИУ – Варна с ръководител доц. д-р Събка Пашова, като университет партньор бяха следните: представяне на структурата, основните направления и проекти (национални и международни), по които работи ИУ-Варна; представяне на кръговата икономика в ЕС; представяне на целите, дейностите, основните етапи, срокове за изпълнение на всеки етап и очакваните резултати на работен пакет 3 – Актуализация на учебните програми, свързани с кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие.

Project: 101083025 — HEADCET — ERASMUS-EDU-2022-CBHE

09 май 2023Подобни