Икономически университет – Варна

„Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси"

Целта, която си поставя научният колектив, е да изследва влиянието на дигитализацията върху иновационните подходи за управление на човешките ресурси (УЧР) в различни сектори, в т.ч. да се анализира дигиталната достъпност на хора с увреждания до работното място. Така поставената цел се декомпозира на следните научни подцели:

Подцел 1: Да се изведе ново теоретично знание по отношение на концепцията “дигитализация - иновационни подходи за управление на човешките ресурси” в съвременните бизнес организации.

Подцел 2: Разработване на иновационен модел за УЧР, базиран на дигиталната трансформация в избрани сектори.

Подцел 3: Разработване на метод за обработване на информация на естествен език, базиран на методите на изкуствения интелект и насочен към организиране на сложни набори от данни за перцептивната и когнитивната необходимост на хора със специални потребности.

Подцел 4: Разработване на концептуален модел за прототип на дигитална информационна система, базирана на иновационни подходи по УЧР и отговаряща на когнитивните и перцептивните потребности на представители на потенциалните заинтересовани страни, в т.ч. хора с увреждания.

Последна актуализация: 04.05.2023 г.

Подробната работна програма е разделена на четири взаимосвързани работни пакета (РП). Предвиден е научен обмен между отделните пакети.

Първият РП е озаглавен „Теоретико-методологически въпроси при изследване на дигитализацията и нейното влияние върху подходите за управление на човешки ресурси“. Планираните дейности в него са:
 • Дейност 1.1 Изграждане на теоретико-информационна платформа за нуждите на проекта;
 • Дейност 1.2 Изграждане на методологическа платформа за целите на изследването;
 • Дейност 1.3 Изследване и анализ на приложимостта на иновационните подходи за УЧР в различни сектори.
Вторият РП е озаглавен „Изследване и анализ на влиянието на дигитализацията върху управлението на хора в мултисекторна среда“. Планираните дейности в него са:
 • Дейност 2.1  Дигитализация на ключови дейности от процеса по УЧР;
 • Дейност 2.2 Създаване на система за УЧР, базирана на дигиталните трансформации;
 • Дейност 2.3 Разработване на иновационен модел за УЧР, базиран на дигиталната трансформация в избрани сектори.
Третият РП е озаглавен „Разработване на иновационни подходи и практики за УЧР в резултат на дигитализацията в мултисекторна среда“. Планираните дейности в него са:
 • Дейност 3.1 Дигитализация на работните места;
 • Дейност 3.2 Разработване на концептуален модел за прототип на дигитална информационна система, базирана на иновационни подходи по УЧР;
 • Дейност 3.3 Експертна оценка на концептуалния модел за прототип на дигитална информационна система.
Четвъртият РП е озаглавен „Разпространение на научните резултати“. Планираните дейности в него са:
 • Дейност 4.1 Опубличаване на постигнатите резултати от изследването на теоретико-методологическите въпроси, свързани с дигитализация на подходите за УЧР;
 • Дейност 4.2  Опубличаване на постигнатите резултати от изследване влиянието на дигитализацията върху управлението на хора в мултисекторна среда;
 • Дейност 4.3  Опубличаване на постигнатите резултати от изследването на иновационните подходи и практики за УЧР.

Последна актуализация: 04.05.2023 г.

Нели Димитрова

Нели Димитрова

Нели Димитрова

Докторант, Член на научния колектив

Александур Йорданов

Александур Йорданов

Александур Йорданов

Докторант, Член на научния колектив

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Счетоводител

Румяна Дилова

Румяна Дилова

Румяна Дилова

Технически сътрудник