Икономически университет – Варна

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

315 В

katia_antonova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет онлайн: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

10 май 2021, кабинет онлайн: 09:00-10:00

03 юни 2021, кабинет онлайн: 11:00-12:00

Икономика на труда
Управление на човешките ресурси
Устойчиво строителство
Бизнес преговори
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 366 - 380.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 51.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 155 - 164.
Доклад 2019
Устойчиво управление на чвешките ресурси в съвременната икономическа реалност: Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019г., Варна: Наука и икономика, 2019, 48 - 60.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 149 - 161.
Статия 2018
Oxford Economic Papers, Oxford : Oxford University Press, 70, 2018, 4 (2), October, 1416 - 1425.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 355.
Преглед на всички публикации