Икономически университет – Варна

DEELforHOST "Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality and Tourism under Pandemic and Other Crisis Situations"

Име на проекта: “Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality and Tourism under Pandemic"
 
Акроним: DEELforHOST
 
Номер на проекта: 2021-1-EL01-KA220-HED-000032159
 
Период на изпълнение: 28.02.2022 г. - 28.08.2024 г.
 
Продължителност: 30 месеца
 
Програма: ERASMUS +
 
Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество във висшето образование
 
Направление: Висше образование
 
Хоризонтален приоритет: Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет
 
Водещ партньор:
Партньори:
Икономически университет - Варна
 
Страница на проекта: в процес на разработка.
 
Последна актуализация: 07.06.2022 г.

Целите на проект DEELforHOST включват:

(1) дигитална трансформация и увеличаване на ангажираността на работодателите в контекста между сферите на висшето образование от една страна и хотелиерската и туристическата индустрия от друга, които са от изключителна важност в усилията за възстановяване от неблагоприятните въздействия на пандемията;

(2) безопасно и ефективно осъществяване на образователната и изследователската дейност на висшите учебни заведения, включващи контакти и сътрудничество с индустрията;

(3) формиране на адекватни и ефективни учебни програми на висшите училища относно предоставянето на изискуемите знания, умения и компетенции от настоящите и бъдещите работодатели в хотелиерската и туристическата индустрия, за да могат последните бързо да се възстановят от неблагоприятните въздействия на пандемията;

(4) подобряване на професионалната пригодност на студентите и завършващите висши учебни заведения чрез преминаването им през адекватна подготовка относно развиващите се нужди на индустрията, особено във времена на кризи;

(5) подобряване на разработването на учебни програми за висшите училища, като се използват ресурси и инструменти от индустрията, например улесняване по дигитален начин на приноса на индустрията в предоставянето на учебни програми, виртуални лекции от гост-лектори, насоки и оценяване на виртуалното практическо обучение, смесени стажове, дистанционни „посещения“ в индустрията, виртуален принос в студентски проекти, състезания и съвместни събития;

(6) подобряване на обучението на студентите чрез използването на дигитални технологии;

(7) подобряване на дигиталните компетенции на студентите;

(8) осигуряване на мониторинг и оценка на студентския стаж по съвременен, ефективен и сигурен начин;

(9) подобряване на изследователските възможности на висшите учебни заведения, чрез фокусиране върху настоящите и бъдещите проблеми и нужди на индустрията;

(10) оценяване на образователната дейност на висшите училища през очите на работодателите, като крайни потребители и подобряване на тяхната дигитална компетентност и представяне, което да им позволява да останат конкурентоспособни в един силно дигитализиран свят;

(11) допринасяне за развитието на приобщаващи образователни системи, отговарящи на нуждите на групите в неравностойно положение сред заинтересованите страни;

(12) дигитално преподаване и учене на служители от хотелиерската и туристическата индустрия от страна на висшите учебни заведения по време на кризи и други периоди, например извън туристическия сезон (дигитално опосредствани CPD дейности);

(13) извършване на проактивни проучвания от изследователските центрове на висшите учебни заведения за проектиране и смекчаване на последиците от дадена криза, както и предоставяне на решения относно действащи проблеми;

(14) осъществяване на онлайн експертни консултации относно моделите и формите на управление на хотелиерството и туризма с цел опосредстване на необходимата трансформация по време на криза;

(15) осигуряване на онлайн достъп на хотелиерски и туристически предприятия до студенти / завършващи с цел наемане на работа на непълен или пълен работен ден, както и за практически обучения и стажове;

(16) навременно осигуряване на промени в структурата и функционирането на хотелиерски и туристически предприятия по време на пандемични ситуации чрез сътрудничество между индустрията и висшите учебни заведения, например чрез дистанционно включване на малки и / или средни по размер нови партньори;

(17) култивиране на ползотворни онлайн мрежи между професионалисти, преподаватели / изследователски сътрудници и студенти / завършващи, както и насърчаване на сътрудничество и партньорство чрез дигитални дейности с добавена стойност;

Последна актуализация: 07.06.2022 г.

Фокусът на проекта е върху разработването на специфичен резултат - иновативна платформа, като съвременен информационно-комуникационен и технологичен инструмент, който да доведе до дигитално трансформиране и подобряване на дейностите за ангажиране на работодателите между висшите училища, предлагащи програми в хотелиерството и туризма (ХТ) от една страна, и хотелиерската и туристическата индустрия (ХТИ) от друга.

Платформата се характеризира с конкретна образователна ориентация в областта на хотелиерството и туризма, включваща дигитално работодателите в същността на образователната дейност.

Предвижда се платформата да функционира, като онлайн инструмент за управление при всички висши училища, които предлагат дейности за ангажиране на работодателите по модерен и ефективен начин. Този процес би улеснил европейската цифрова мрежа, сътрудничеството и разпространението на добри практики.

Последна актуализация: 07.06.2022 г.

х. ас. Селвет Ниязиева

х. ас. Селвет Ниязиева

Експерт

отдел "Международно сътрудничество"

0882913208

selvet_niyazieva@ue-varna.bg

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Координатор

531

0882164787

miraivanova@ue-varna.bg

Жени Станчева

Жени Станчева

Жени Станчева

Счетоводител

231

0882164758

jeni.stancheva@ue-varna.bg