Икономически университет – Варна

ИУ – Варна стартира нов проект по програма ERASMUS+ KA2: DEELforHOST: "Дигитална ангажираност на работодателите и обучение за хотелиерство и туризъм в условията на пандемия"

„DeelforHost“ е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм + KA2; Сътрудничество между организации и институции във висшето образование, Покана 2021.

Консорциумът по проекта се състои от Координатор, който е Научно изследователския център към Университета в Пирея и шест партньора: Висш институт по хотелиерство в Кипър, Икономически университет – Варна в България, Университетът на Балеарските острови в Испания, Кипърски университет в Кипър, Туристическата асоциация на Видзме в Латвия и Европейската асоциация на координаторите по Еразъм в Кипър.

Фокусът на проекта е върху разработването на специфичен резултат - иновативна платформа, като съвременен информационно-комуникационен и технологичен инструмент, който да доведе до дигитално трансформиране и подобряване на дейностите за ангажиране на работодателите и висшите училища, предлагащи програми в хотелиерството и туризма (ХТ) от една страна, и хотелиерската и туристическата индустрия (ХТИ) от друга.

Платформата се характеризира с конкретна образователна ориентация в областта на хотелиерството и туризма, включваща дигитално работодателите в същността на образователната дейност. Предвижда се платформата да функционира, като онлайн инструмент за управление за всички висши училища, които предлагат дейности за ангажиране на работодателите по модерен и ефективен начин. Този процес би улеснил европейската цифрова мрежа, сътрудничеството и разпространението на добри практики.

Целите на проекта включват:

(1) дигитална трансформация и увеличаване на ангажираността на работодателите в контекста между сферите на висшето образование от една страна и хотелиерската и туристическата индустрия от друга, които са от изключителна важност в усилията за възстановяване от неблагоприятните въздействия на пандемията;

(2) безопасно и ефективно осъществяване на образователната и изследователската дейност на висшите учебни заведения, включващи контакти и сътрудничество с индустрията;

(3) формиране на адекватни и ефективни учебни програми на висшите училища относно предоставянето на изискуемите знания, умения и компетенции от настоящите и бъдещите работодатели в хотелиерската и туристическата индустрия, за да могат последните бързо да се възстановят от неблагоприятните въздействия на пандемията;

(4) подобряване на професионалната пригодност на студентите и завършващите висши учебни заведения чрез преминаването им през адекватна подготовка относно развиващите се нужди на индустрията, особено във времена на кризи;

(5) подобряване на разработването на учебни програми за висшите училища, като се използват ресурси и инструменти от индустрията, например улесняване по дигитален начин на приноса на индустрията в предоставянето на учебни програми, виртуални лекции от гост-лектори, насоки и оценяване на виртуалното практическо обучение, смесени стажове, дистанционни „посещения“ в индустрията, виртуален принос в студентски проекти, състезания и съвместни събития;

(6) подобряване на обучението на студентите чрез използването на дигитални технологии;

(7) подобряване на дигиталните компетенции на студентите;

(8) осигуряване на мониторинг и оценка на студентския стаж по съвременен, ефективен и сигурен начин;

(9) подобряване на изследователските възможности на висшите учебни заведения, чрез фокусиране върху настоящите и бъдещите проблеми и нужди на индустрията

(10) оценяване на образователната дейност на висшите училища през очите на работодателите, като крайни потребители и подобряване на тяхната дигитална компетентност и представяне, което да им позволява да останат конкурентоспособни в един силно дигитализиран свят

(11) допринасяне за развитието на приобщаващи образователни системи, отговарящи на нуждите на групите в неравностойно положение сред заинтересованите страни;

(12) дигитално преподаване и учене на служители от хотелиерската и туристическата индустрия от страна на висшите учебни заведения по време на кризи и други периоди, например извън туристическия сезон (дигитално опосредствани CPD дейности);

(13) извършване на проактивни проучвания от изследователските центрове на висшите учебни заведения за проектиране и смекчаване на последиците от дадена криза, както и предоставяне на решения относно действащи проблеми;

(14) осъществяване на онлайн експертни консултации относно моделите и формите на управление на хотелиерството и туризма с цел опосредстване на необходимата трансформация по време на криза

(15) осигуряване на онлайн достъп на хотелиерски и туристически предприятия до студенти / завършващи с цел наемане на работа на непълен или пълен работен ден, както и за практически обучения и стажове;

(16) навременно осигуряване на промени в структурата и функционирането на хотелиерски и туристически предприятия по време на пандемични ситуации чрез сътрудничество между индустрията и висшите учебни заведения, например чрез дистанционно включване на малки и / или средни по размер нови партньори;

(17) култивиране на ползотворни онлайн мрежи между професионалисти, преподаватели / изследователски сътрудници и студенти / завършващи, както и насърчаване на сътрудничество и партньорство чрез дигитални дейности с добавена стойност;

(18) насърчаване на  взаимосвързаността между висшите учебни заведения и организции от хотелиерската и туристическата индустрия в Европа и в международен план, както и съответното разпространяване на добри практики;

Проект DEELforHOST е директно адресиран до преподаватели и студенти или до завършващи висше образование в областта на хотелиерството и туризма, както и до предприятията и работодателите в хотелиерската и туристическата индустрия.

07 юни 2022Подобни