Икономически университет – Варна

2021 г. - 2024 г., ERASMUS + "Process-based Business Management module", PRODIMOD

Име на проекта: "Process-based Business Management module"

Акроним: PRODIMOD

Номер на проекта: 2021-1-EE01-KA220-HED-000023269

Период на изпълнение: 01.11.2021 г. - 01.04.2024 г.

Продължителност: 29 месеца

Програма: ERASMUS +

Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество във висшето образование

Направление:

Хоризонтален приоритет:

Партньори:

TTK University of applied sciences, гр. Талин, Естония - водещ партньор 

University college Aspira, гр. Сплит, Хърватия

Страница на проекта: в процес на разработка

Последна актуализация: 09.05.2021 г.

Основната цел на проект PRODIMOD е разработване на образователен модул „Базирано на процеси управление в предприятията” за образователни институции по приложни науки в сферата на висшето образование, който отговаря на нуждите на съвременната бизнес среда, и включва дигитализация и автоматизация на бизнес процесите. 
 
Проект PRODIMOD адресира две важни предизвикателства пред образователния сектор – едното в посока бизнес реалността и второто, с фокус обществото, а именно:
подобряване на качеството на висшето образование и привеждането му в съответствие с нуждите на пазара на труда;
подобряване на нивото на уменията придобивани във висши учебни заведения чрез нови образователни програми, използване на иновации и засилване на интернационализацията.
 
Допълнителни цели са:
- постигане на съгласуваност и укрепване на връзката между предприемачество и образование;
- въвеждане на иновативни техники в учебния процес;
- подобряване използването на цифрови инструменти;
- развитие на международни сътрудничества;
- привличане на нови партньори.
 
В процеса на изпълнение на проект PRODIMOD партньорските институции ще разработят модул за обучение по "Управление базирано на процеси", който може да се реализира в различни учебни програми за висше образование.
 
За изпълнение са предвидени няколко дейности, една от които е изследване на очакванията на бизнеса в областта на управлението на процесите и изискванията според национални и международни професионални стандарти.
  • -specifying the expectations of enterprises in the field of process management;
  • -specifying the requirements according to national and international professional standards;
  • -preparation of case studies;
  • -design of experiential learning materials for applied sciences higher education studies implementing team based learning
  • methods;
  • -informing stakeholders about the project results.
Тези дейности водят до три различни резултата от проекта:

PR1. The module “Process-Based Management in Enterprises” for higher educational institutions of applied sciences.
PR2. Collection of BPM field teaching, training and guidance materials.
PR3. Digitalisation of the results achieved in PR1 (learning materials of module) and PR2 (teaching and training materials of
module), and their publication on e-platform.

В изпълнение на дейността за изследване на очакванията на бизнеса в областта на управлението на процесите екипът на ИУ-Варна разработи въпросник, който след съгласуване с партньорите беше подготвен в онлайн вариант. Проучването беше проведено през м.октомври 2022 година през платформата Alchemer. 

Според резултатите от проучването, концепцията BPM (Business Process Management) се прилага от 93% от включилите се в проучването организации в България. Осемдесет и един процент от тях прилагат BPM от повече от три години и оценяват концепцията като „изключително важна“. Чрез нея 60% от компаниите преследват специфични цели като: дигитализация, спестяване на разходи, хармонизиране и стандартизиране, повишаване на потребителската удовлетвореност, автоматизация на процесите целта е създаване на нови бизнес модели, оптимизиране на веригите за доставки, оптимизиране на софтуерната сигурност, поддържане на уменията на служителите, поддържане на устойчиво лидерство и др.

“Двигателят“ за управление на процесите в компаниите, взели участие в проучването се явява – оптимизация на разходите (40%) и осигуряване на качество (25%).

Факторите, които имат най-сериозно влияние върху управлението на процеси според важността са: ясно дефинираните и комуникирани цели, подкрепата на висшето ръководство, достатъчни ресурси и бюджет, редовни обучения и ангажираност на персонала.

Организациите работят за подобряване на управлението на процесите чрез усъвършенстване на качеството (59%), подобряване на удовлетвореността на клиентите (68 %), организационна дисциплина (50%), координация на стратегиите с цели и инициативи на компаниите (59%) дигитална трансформация (32%), сътрудничество с партньори и доставчици (28%).

Най-голяма пречка за подобряване на бизнес процесите в компаниите се явява липсата на ангажираност на персонала (61%), липсата на експертиза (44%), липсата на подкрепа от висшето ръководство (44%), липсата на ресурси (52%), бурните промени в околната среда (44%).

Докладът от проучването можете да видите тук.