Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 505: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 505: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 303 Л Стратегическо управление в публичния сектор 23
Вторник
11:15 13:00 H-206 У Стратегическо управление в публичния сектор 23
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 203 - 211.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", Варна, 2016, 1, 109-115.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 41 - 47.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 532 - 539.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 48 - 51.
Преглед на всички публикации