Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 10:00-11:00

Понеделник, кабинет 505: 15:00-16:00

Вторник, кабинет 505: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет Тестови център: 11:00-

Стратегическо управление
Теория на управлението
Управление на публичния сектор
Управление на публични услуги
Вид Година Публикация
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 203 - 211.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", Варна, 2016, 1, 109-115.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 41 - 47.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 48 - 51.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 239 - 248.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 532 - 539.
Преглед на всички публикации