Икономически университет – Варна

TANDEM + "Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+"

Име на проекта: "TANDEM + "Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+""
Акроним: TANDEM +
Номер на проекта: KAVA 21411
 
Период на изпълнение: 
Фаза 1: 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.
Фаза 2: 01.01.2022 г. - 31.07.2023 г.
Продължителност: 25 месеца
 
Програма: HORIZON EUROPE
Финансиращ орган: European Institute for Innovation and Technology (EIT)
Покана: “HEI Initiative: Innovation Capacity for Higher Education”
 
Партньори: 
 
University of Aveiro, гр. Авайро, Португалия - водещ партньор.
Czech Technical University in Prague, гр. Прага, Чешка Република.
Dundalk Institute of Technology, гр. Дъндолк, Ирландия.
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, гр. Матаро, Испания.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, гр. Осийек, Хърватия.
Strascheg Center for Entrepreneurship, гр. Мюнхен, Германия.
 
Страница на проекта: https://startforfuture.eu 
Целите на проект TANDEM + са напълно съобразени с основната цел на пилотната покана за предложения “HEI Initiative: Innovation Capacity for Higher Education”, отговарят и на Стратегическа програма за иновации на EIT 2021-2027 г., по-конкретно чрез създаване на иновационна екосистема, която не е ограничена до вече изградена мрежа като всички партньори са активно ангажирани с привличането на нови членове към този динамичен Алианс.
 
Проект TANDEM + има за цел да разгърне потенциала на широк спектър от висши училища чрез:

1. Изграждане на съвместен отворен алианс на висши училища (главно от RIS страни) и техните регионални екосистеми;
2. Използване на включените капацитет от акселератори за ускоряване подпомагането на таланти и предприемачески дейности на ранен етап, разработване на иновативни междууниверситетски формати (TANDEM+ HEIs);
3. Разработване на интегрирана образователна програма (обучение и наставничество), която свързва предприемачески нагласи и иновативни подходи, включваща преподаватели, административен екип и студенти (в екипите на TANDEM +);
4. Предоставяне на холистични подходи за междууниверситетско образование за мотивиране и подготовка на нови таланти сред студенти, преподаватели, изследователи и неакадемичен персонал;
5. Свързване на висши училища, регионални екосистеми и услуги на ОЗИ (Общности за знание и иновации) на EIT (European Institute of Innovation and Technology) за насърчаване на международното сътрудничество и отворени бизнес модели;
6. Предлагане на специализирани програми за учене през целия живот, базирани на микрокредити за студенти, преподаватели, изследователи, неакадемичен персонал и партньори от индустрията;
7. Разработване на рамка за оценка за измерване на въздействието върху личностното развитие, общественото и иновативно представяне на различни нива;
8. Създаване на правна структура за включване на членовете на Алианса в успеха на мрежата, чрез разпределяне на " дялове" в зависимост от техния принос.

С първите 5 цели, постигнати във Фаза 1 (първоначалните 6 месеца), общите цели ще бъдат пренесени на следващия етап по време на четирите семестъра от продължителността на проекта (Фаза 1 и Фаза 2).
 

Чрез разработване и реализиране на дейностите (работните пакети) по време на целия период на изпълнение на проект TANDEM +, проектът ефективно отговаря на  EIT HEI Инициативата за увеличаване на изграждането на капацитет във висшите учебни заведения, по отношение на образование по предприемачество.

Проект TANDEM + е в съответствие и с основната мисия на Общностите за знание и иновации (ОЗИ) на EIT (Европейски институт за иновации и технологии) чрез обединяване на предприятия, изследователски центрове и университети, по-специално: EIT Manufacturing, EIT Urban Mobility, EIT Heakth и EIT Raw Materials, за следните стратегически цели (SO "strategic objectives"): 
- EIT Manufacturing SO1: Manufacturing skills and talents;
- EIT Manufacturing SO2: Manufacturing Innovation Ecosystems;
- EIT Urban Mobility SO2: Close the knowledge gap;
- EIT Health Cross-Challenge B: Leveraging talents and education;
- EIT Raw-Materials SO2: Designing materials solutions.

Работни пакети (WP, work packages) и очаквани ключови индикатори за изпълнение (KPI, key performance indicators):

WP1 - Project Management.
WP2 - Creating an international Cluster Network of European Universities and Triple Helix partners.
WP3 - TANDEM+ Training and mentoring programmes.
WP4 - Education by Micro-credentials.
WP5 - Vertical Open Accelerator Programmes & Matching Platform.
WP6 - SDGs, Inclusiveness & Gender Proofing.
WP7 - TANDEM+ Evaluation and Assessment.

WP8 - Dissemination, Sustainability, Communication

Ключови индикатори за изпълнение (KPI):

Списъкът по-долу показва най-важните KPI за следващите 2021 г. и 2022 г.:
- Обучени студенти: фаза 1: 230 студенти; фаза 2: 660 студенти. Участващите студенти ще получат както учебни модули, така и менторство в проекти. Всеки семестър ще се добавят нови партньори и ще се предлагат допълнителни курсове. 
- Академичен персонал/неакадемични/външни партньори, обучени и треньори: фаза 1: 26 преподаватели / 24 неакад. / 0 външни експерти; фаза 2: 140/ 81 /64. Обученията ще се провеждат всеки семестър. 
- Стартиращи екипи, създадени в акселераторската програма: фаза 1: 8 старитращи екипи; фаза 2: 39 стартиращи екипи.
- Иницииране на сътрудничество и проекти за съвместно създаване между утвърдени компании и стартиращи фирми: фаза 1: 4 сътрудничества; Фаза 2:19 сътрудничества;
- Участие на експерти от Общностите за знания и иновации/партньори от индустрията: фаза 1: 8 експерти от EIT / 4 партньори в индустрията; Фаза 2: 30 експерти от EIT/ 28 4 партньори в индустрията;
- Брой нови партньори в консорциум (1 ниво): фаза 1: 8 нови партньора; фаза 2: 49 нови партньора;
- Нови членове висши училища и външни членове: към края на 2023 г.: 30 университета/ 10 външни партньори; към края на 2025 г.: 60 университета/ 30 външни партньори; към края на 2027: 100 университета/ 50 външни партньори. 

 

20.05.2022 г. START FOR FUTURE зове нови проедприемачи и стартъпи

31.03.2022 г. Вълнуващ ден - Public Pitch Day - за близо 40 изгряващи стартъпи от над 15 университети в Европа

29.03.2022 г. Международно събитие по предприемачество "Final Pitch Day"

04.03.2022 г. Акселераторът на ИУ – Варна очаква предприемаческите ви идеи за вашето участие в Start for Future

01.12.2021 г. Пре-акселераторска програма START FOR FUTURE за предприемчиви таланти и изгряващи стартъпи

05.07.2021 г. Първо място в международна стартъп инициатива за предприемачески екип студенти от Икономически университет – Варна

11.06.2021 г. Преакселераторската програма START FOR FUTURE търси предприемчиви млади хора

Гледайте ни в youtube:

06.06.2022 г. START FOR FUTURE зове изгряващи стартъпи и талантливи студенти

01.12.2021 г. Start for Future - шанс за всички предприемчиви студенти и изгряващи стартъпи

05.07.2021 г. Екип студенти от ИУ – Варна печелят първо място в международна предприемаческа инициатива