Икономически университет - Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

01 юли 2020, кабинет Тестови център - 1-56: 12:00-13:00

02 юли 2020, кабинет Теистове център 1-56: 12:00-13:00

Управление на иновациите
Теория на управлението
Спецсеминар
Въведение в предприемачеството
Комуникации и връзки с обществеността
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Учебно помагало 2016
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение - ИУ Варна, 2016, 85 с.
Преглед на всички публикации