Икономически университет – Варна

Научни проекти

Конкурс за фундаментални и приложни научни изследвания
 
Със Заповед на Ректора на ИУ-Варна № РД-14-530/27.02.2020 г. и по реда на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна дейност, Икономически университет - Варна обяви конкурс за финансиране на научни проекти за присъщата научноизследователска дейност на Икономически университет - Варна.

Приоритетна тема в конкурса за научно-приложни изследвания е "Развитие на дигиталната среда в Икономически университет - Варна".

Срок за представяне на проектни предложения - един месец, считано от датата на заповедта. В срока на конкурса проектни предложения ще се приемат в отдел НИДД (каб.503) в 1 екз. 

Подробна информация относно правилата и процедурите за провеждане на ежегодния конкурс за научни проекти и тяхното финансиране можете да  намерите в СУК http://www.suk.ue-varna.bg

*Заедно с обявата за конкурса са утвърдени и Указания на ректора (налични в СУК) за участие в конкурса, допустими разходи, утвърдени лимити, критериите за оценка и избор и т.н. Запознайте се с тях преди подготвянето на проектните предложения. 

*В сила са и нови Правила за научни проекти от декември 2019 г. 

*Бланки за различните видове проекти са достъпни в СУК.

За допълнителни въпроси - обърнете се към отдел НИДД