Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Катедра "Обща икономическа теория" отделя специално внимание на работа със студентите, излизаща извън рамките на традиционните часове в хорариума на дисциплините. По този начин се допринася за допълнително повишаване на знанията и уменията на обучаващите се и се предоставят възможности за изява на способностите им. Ежегодно преподаватели от катедрата организират различни студентски прояви, като част от тях са:

1. Олимпиада по микроикономика

2. Студентска научна конференция по макроикономика

Освен това всяка година катедрата взема дейно участие в Националната университетска олимпиада за ученици чрез организирането на секция "Икономика".

Катедрата има повече от десетилетие опит в провеждането на Студентска олимпиада по микроикономика.

В нея участие вземат изявени студенти от различни икономически специалности, доказали високото си равнище на подготовка по микроикономика.

Участниците преминават през различни етапи на състезанието, включващи тестови въпроси, решаването на комплексни задачи с различен брой подусловия и др.

Оценяването се извършва от квалифицирана комисия, състояща се от университетски преподаватели по микроикономика. Проверката се реализира анонимно, като всеки участник разполага с индивидуален код, на базата на който на последващ етап се извършва дешифриране на резултатите. Комисията изпълнява функциите си на принципа на двойната проверка, т.е. всяка работа се проверява най-малко от двама преподаватели, които поставят своята оценка в точки по отделни елементи. При наличие на разлики в крайния брой точки между оценяващите се взема осреднена стойност.

Крайното класиране се формира като се подредят участниците в низходящ ред според постигнатия краен точков резултат. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.

Олимпиадата предвижда различен тип награди за заелите призовите места, както и грамоти за успешно представилите се участници.

Победителят в олимпиадата има възможността да получи наградата "Проф. Ивона Якимова" за отлични резултати в обучението по микроикономика.

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

главен организатор на Олимпиадата по микроикономика

413

vntodorov@ue-varna.bg

Студентската научна конференция се организира от катедра „ОИТ“ в продължение на вече десетилетия.

Всяка година на свое заседание катедрата одобрява обща тема на конференцията, която е в областта на макроикономиката. Тя е формулирана по начин, който позволява разглеждането на актуални и значими проблеми, осигурява поле за дебати, както и стимулира предлагането на конкретни решения от страна на икономическата политика.

Участниците разработват задълбочен научен доклад по макроикономически проблем, който се вписва в рамките, зададени от общата тема. Той трябва да отговаря на зададените предварително научни и технически критерии. Може да бъде разработен индивидуално или в екип до 3 души. Всеки доклад предварително се съгласува и одобрява от научен ръководител, което се удостоверява с подпис на първата (заглавната) страница. 

Оценяването на докладите се извършва от комисия, в чиито състав влизат университетски преподаватели по макроикономика.

Конференцията има предварителен етап, при който първоначално постъпилите доклади се тестват за плагиатство чрез специализиран софтуер. Ако се открие плагиатство, докладът се дисквалифицира. След това разработките се разглеждат от членовете на комисията и се селектират най-добрите, които се допускат до право на последващо участие. Във финалния етап авторите на докладите ги презентират пред публика от членовете на комисията, специалисти, студенти и гости на събитието.

Крайното класиране на докладите комисията извършва на базата на съдържанието им, както и на качеството на презентацията.

Заелите първите три места се награждават, а всички успешно представили се студенти получават грамота. Победителят придобива и правото да участва в Общоуниверситетската студентска научна конференция, докладите от която традиционно се публикуват в отделна книга.

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

главен организатор на Студентската научна конференция по макроикономика

521

0882164587

tatianai@ue-varna.bg

Катедра „ОИТ“ организира секция „Икономика“ в рамките на Националната университетска олимпиада за ученици. Това се прави със следните цели:
          1. Да се предостави възможност за изява на знанията и уменията на учениците от XI и XII клас на професионалните гимназии по икономика в страната.
          2. Да се стимулира мотивацията на учениците от средните училища да развиват икономическото си мислене и да усвояват по-пълноценно учебния материал по икономика.
          3. Да се осигури плавен преход на учениците от средното към висшето икономическо образование.
          4. Да се задълбочи сътрудничеството между катедра „ОИТ“, ИУ – Врана и националните професионални икономически гимназии.

В олимпиадата могат да участват учениците от XI и XII клас на професионалните гимназии по икономика, туризъм както и ученици от специализирани паралелки по търговия, управление и предприемачество, счетоводство, финанси, туризъм или др. от средните общообразователни училища.

Олимпиадата се състои в отговори на тестови въпроси и решаване на задачи от затворен тип (посочване на верен отговор от изброени алтернативи), които покриват учебното съдържание по микроикономика и макроикономика, съгласно учебните планове и учебните програми за професионална подготовка на МОН. Класирането на участниците се формира чрез подреждане в низходящ ред според получения краен резултат, измерен в точки.

Участниците, класирани на първите три места, получават материална награда и грамота за участие. Лауреатите на олимпиадата могат да бъдат приети за обучение в ОКС „бакалавър“ на ИУ – Варна на база постигнатия от тях резултат чрез преобразуване на точковия резултат в оценка за кандидатстване в университета. При резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, заелите първо място се освобождават от семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър. Участниците, некласирани на призови места и/или с резултат по-малък от 50% получават сертификат за участие.

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

главен организатор на Олимпиадата по икономика

506

kolevk@ue-varna.bg