Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 13:00-15:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

20 май 2021, кабинет Тестов център (дистанционно): 11:00-13:00

Академични изследвания
Икономикс
Макроикономика
Управленска икономика
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 147 - 158.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 321 - 337.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 185 - 199.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Статия 2018
BEP: Bulgarian Economic Papers , Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2018, 13, December 17, 2 - 24.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 245 - 254.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 191 - 196.
Преглед на всички публикации