Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет eLearn: 15:00-16:00

Икономикс
Макроикономика
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 321 - 337.
Статия 2018
BEP: Bulgarian Economic Papers , Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2018, 13, December 17, 2 - 24.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 62, 2018, 3 - 4, 185 - 199.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 191 - 196.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 245 - 254.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2016
Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Юбилейна международна научна конференция, 20 - 21 ноември 2015 г. : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016, 488 - 493.
Преглед на всички публикации