Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

гл. ас. д-р Александър Тодоров

411Б

atodorov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:00-17:00

Вторник, кабинет https://meet.google.com/orx-wriy-hof: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет 55: 12:00-13:00

02 дек 2021, кабинет 55: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Микроикономика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-08 (Вторник)
15:15 17:00 Е-317 У Икономикс 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-11 (Петък)
11:15 13:00 Е-319 У Икономикс 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-13 (Неделя)
16:15 18:00 Е-319 У Икономикс 55, 56, 57, 58, 59
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : Шеста научна конференция, 19 ноември 2020 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 64 - 71.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София: Издателски комплекс - УНСС, 27, 2021, 3, 143-152.
Монография 2021
Варна : Стено, 2021, 159.
Статия 2021
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, 66, 2021, 5, 107-124.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 123-137.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Димитър А. Ценов" : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 258-267.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 147 - 158.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 321 - 337.
Статия 2018
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Преглед на всички публикации