Икономически университет – Варна

Катедра "Индустриален бизнес и логистика"

Катедра "Индустриален бизнес и логистика" е една от най-старите в Икономически университет – Варна. Създадена е през 1953 г. в резултат на преструктуриране на съществуващия дотогава факултет за стопански и социални науки в университета. Създаването й е естествен резултат от разкриването на специалност с наименование "Икономика на промишлеността" през 1949 г.

Катедра "Индустриален бизнес и логистика" организира и ръководи обучението на студенти в три специалности от ОКС "бакалавър" – "Индустриален бизнес и предприемачество", "Логистика" и "Бизнес и мениджмънт" (с преподаване на английски език) и две специалности от ОКС "магистър" – "Корпоративен бизнес и управление" и "Логистичен мениджмънт". В отговор на изискванията на бизнеса и стопанската практика непрекъснато и целенасочено се осъществява обновяване на учебното съдържание на тези специалности, съпровождано с усилена работа по усъвършенстване на организацията и методите на обучение, по неговото онагледяване, по налагането и развитието на активни методи на обучение, по задълбочаване и усъвършенстване на практическото обучение, по установяване и поддържане на високи изисквания и критерии, както към подготовката на студентите, така и към квалификацията на преподавателския екип.

От създаването си досега катедра "Индустриален бизнес и логистика" е подготвила над 12 700 специалисти, реализирали се успешно като приложни и аналитични специалисти, оперативни,  функционални и линейни  мениджъри в малки, средни и големи индустриални предприятия, мениджъри на снабдителни вериги, банки, инвес­тиционни дружества и фондове, консултантски фирми, бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи, дилъри и брокери на стокови и фондови борси, търговски посредници и дистрибутори, частни предприемачи и др.

Преподавателите от катедрата извършват задълбочени изследвания в съвременни области на научното познание като производствен мениджмънт, маркетинг, логистика, ценообразуване, конкурентоспособност и иновации в индустриалното предприятие, управление на човешките ресурси, корпоративна социална отговорност, фирмена култура, управление на малкия бизнес, предприемачество и др. С работата си в тези направления те спомагат за решаването на съществени проблеми на стопанската практика, в основата на което е дългосрочното и ползотворно сътрудничество с редица фирми и организации. Преподавателите от катедрата осъществяват широкопрофилна консултантска дейност, а също така участват и в редица експертни съвети в страната. Активно участие на членове на катедрата има в работата на регионални, областни и общински органи, където се анализират и планират политиките и стратегиите за развитие на съответните структури, а също така и в различни по своя характер неправителствени организации.

Контакти


Любомира Петранова

Любомира Петранова

Любомира Петранова

Инспектор учебна дейност

Н-107

0882164859

indbusiness@ue-varna.bg