Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 527: 10:15-13:15

Сряда, кабинет 527: 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

27 май 2020, кабинет : 12:00-14:00

09 юни 2020, кабинет : 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 H-206 Л Спецсеминар 20
Вторник
15:15 18:00 2-127 Л Управление на персонала и организация на труда 20
Четвъртък
11:15 13:00 447 У Управление на персонала и организация на труда 20
2020-09-24 (Четвъртък)
13:30 16:00 H-209 Л Управление на персонала и организация на труда 5
2020-09-26 (Събота)
10:15 13:00 127В Л Управление на персонала и организация на труда 5
2020-09-27 (Неделя)
10:15 13:00 127В У Управление на персонала и организация на труда 5
2020-09-29 (Вторник)
10:15 13:00 2-224 Л Управление на персонала и организация на труда 5
2020-09-30 (Сряда)
10:15 13:00 2-316 У Управление на персонала и организация на труда 5
Вид Година Публикация
Статия 2020
Народностопански архив, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, с. 29 - 47.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Статия 2017
Народостопански архив, Свищов : Академично издателство „Ценов”, 2017, 4, 45 - 60.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование, Варна: Наука и икономика, 2017, 323 - 335.
Учебник 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 245.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 214 - 256.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 326 с.
Учебно помагало 2013
- 2. прераб. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 182 с.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 189 с.
Доклад 2013
Перспективи пред индустриалния бизнес, Международна научна конференция, Варна, Ико-консулт, 2013, 114-118.
Преглед на всички публикации