Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 527: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 527: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2021, кабинет : 13:30-14:30

05 апр 2021, кабинет : 13:30-14:30

Спецсеминар
Управление на иновациите
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Статия 2017
Народностопански архив = Economoc Arhiv, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 70, 2017, 4, 45 - 60 ; 42 - 55.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование, Варна: Наука и икономика, 2017, 323 - 335.
Учебник 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 245.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 326 с.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 214 - 256.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 224 с.
Преглед на всички публикации