Икономически университет - Варна

Център "Иновации и развитие"

Център "Иновации и развитие" (ЦИР) при Икономически университет – Варна е създаден през 2013 г. с решение на Академичния съвет. ЦИР е предназначен да поддържа и развива връзката бизнес - обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръщане на ИУ-Варна в иновативен, високотехнологичен и конкурентен Университет. Предмет на дейност на ЦИР са системните интердисциплинарни изследвания, анализи, консултации и други проектни дейности за бизнес структурите и процесите в първичния, вторичния и третичния сектор в България. Ежегодно ЦИР организира и провежда Международен студентски конкурс за креативни проекти "Бранд идея". Екипът на Центъра работи в сътрудничество с Центъра за информационни технологии CTI в Сао Паоло, Бразилия по проекта GESITI (http://www.cti.gov.br/projeto-gesiti.html). ЦИР успешно приключи изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет - Варна".

As a recent research-level agreement, The Centre Innovations and Development is working in cooperation with the GESITI/Program from  CTI -Center for Information Technology Renato Archer, located at Campinas city,  in Sao Paolo State, Brazil on the outgoing project since 2014. Know more: https://www.cti.gov.br/pt-br/dtsd/gesiti/projeto-gesiti.

Официален сайт на Център "Иновации и развитие": http://centre4inno.org/