Икономически университет – Варна

XIX Национален конкурс "Млад икономист 2023 г. - Гласът на младите за силна икономика"

Съюзът на икономистите в България и Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките обявяват Деветнадесетия Национален конкурс "Млад икономист – 2023 г.: Гласът на младите за силна икономика" на тема "Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката".

Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в категориите: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи. Целта на конкурса е да стимулира нови идеи за повишаване на стопанското значение на предприемачеството за осигуряване на заетост, доходи и иновации.

За участие в него се изисква до 30 май 2023 г. да се представи есе, авторова концепция или доклад по избрана от участниците тема за развитието и проблемите на предприемачеството в разнообразните форми на реализацията му в България. В конкурса могат да участват самостоятелно както отделни кандидати (обем на текста не по-малко от 15 стандартни страници), така също и колектив от двама до трима участника като съавтори (обем на текста не по-малко от 25 стандартни страници).

Указания за оформяне на разработките и списък с примерни теми може да намерите в обявата за конкурса на сайта на Съюза на икономистите в България.

Конкурсните разработки следва да се изпратят едновременно по електронен път на info@bgeconomist.bg и по пощата - на хартиен носител в два екземпляра - на адрес: Съюз на икономистите в България: София 1000, ул. Г. С. Раковски No108.

Тържественото връчване на наградите на победителите в конкурса ще се състои в Деня на икономиста - 17 юни 2023 г.

09 май 2023Подобни