Икономически университет – Варна

Стартира конкурс за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) на съвместната програма за научни изследвания, част от Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария

Уважаеми членове на академичния състав,

На 02.04.2024 г. стартира конкурс за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) по Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария със следните параметри:

Тази покана за предложения е отворена за всички изследователски области, позволявайки както базови изследвания, така и базови изследвания, вдъхновени от практиката.
Във всяка участваща страна, партньор по мерките за подкрепа (SMP) отговаря за изпълнението на MAPS. За България SMP е Министерство на образованието и науката.
Срок за предварителна регистрация: 01.05.2024 г.
Срок за кандидатстване: 01.07.2024 г.
Финансиране: Максималният размер на финансиране за екип и за държава е 350 000 швейцарски франка за четири години. Безвъзмездните средства са съфинансирани: 85% от безвъзмездната помощ се покрива от средства на втория швейцарски принос, докато всеки SMP допринася с 15% към бюджета.
Партньорство: MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти (JRP), които са насочени към насърчаване на съвместни проекти с ясно дефинирани цели, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13 (макс. един кандидат на участваща страна, т.е. България, Хърватия, Унгария, Полша или Румъния).
Предложенията се изготвят съвместно от участващите в консорциума кандидати. Швейцарският кандидат обаче носи отговорността да подаде предложението чрез електронната система за подаване на SNSF mySNF (www.mysnf.ch).
 

С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да бъде използвана онлайн платформа, разработена от румънска страна на следния линк: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

05 апр 2024Подобни