Икономически университет – Варна

Споразумение за сътрудничество между Фондация „Карин дом“ и Икономически университет – Варна

Споразумение за сътрудничество между Фондация „Карин дом“ и Икономически университет – Варна беше сключено на 4.04.2023 г. Подписите си под документа поставиха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и Борислава Черкезова – изпълнителен директор на фондацията. Двете страни се споразумяха да си сътрудничат, като обединяват усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и неправителствената организация, развитие и обогатяване на формите и съдържанието на съществуващите модели на партньорство с цел подготовка на висококвалифицирани кадри за работа в областта на маркетинга и социалното предприемачество, както и създаване на условия за развитие на културата за корпоративна социална отговорност, доброволчество и толерантност сред обществото.

Те ще работят в следните сфери на взаимодействие:

  • Разработване на съвместни стажантски програми, представяне на Фондация „Карин дом“ като подходящо място за работа и мотивиране на студентите да участват в тях;
  • Участие на Фондация „Карин дом“ на срещи, форуми, семинари и др. събития, свързани със споделяне и обсъждане на добри практики и казуси от дейността;
  • Организиране и провеждане на срещи, форуми, семинари и др. събития, свързани с обсъждане на възможностите за работа, кариерно развитие и доброволчество във Фондация „Карин дом“;
  • Възможност за участия на представители на Фондация „Карин дом“ като гост-преподаватели в лекции, семинари, обучения, презентации пред студентите и др., организирани в ИУ – Варна.
  • Подпомагане на магистри и докторанти в разработване и защита на магистърски тези и дисертации за решаване на конкретни практически въпроси, свързани с дейността на Фондация „Карин дом“;
  • Организиране на съвместни изследвания и проучвания в областта на маркетинга, корпоративната социална отговорност, социалните изследвания, както и създаване на съвместни статии/публикации;
  • Съвместно кандидатстване и участие в проекти по програми, финансирани от националният бюджет, фондовете на Европейския съюз или от други източници, когато това е допустимо.

На работна среща ректорът проф. д-р Евгени Станимиров, доц. д-р Мария Кехайова – директор на Центъра за социални изследвания в ИУ – Варна, директорът на „Карин дом“  Борислава Черкезова и Дарина Райкова – мениджър „Проектни дейности“ в „Карин дом“, обсъдиха бъдещите възможности за сътрудничеството между висшето училище и фондацията. Партньорството между тях датира не от днес. Последният пример за това е съпричастието на ИУ – Варна към информационната кампания на „Карин дом“ в подкрепа на хората със Синдром на Даун, в която активно се включиха представителите на Студентския съвет.

„Карин дом“ е организация с нестопанска цел, основана през 1994 г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. От 1996 г. стартира работата си като Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности. 26 години след своето създаване „Карин дом“ е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

04 апр 2023Подобни