Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори покана " „Analysing fossil-energy dependence in agriculture to increase resilience against input price fluctuations“ (HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-6) за кандидатстване с проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Analysing fossil-energy dependence in agriculture to increase resilience against input price fluctuations“  (HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-6) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 12.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 5 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Типове действия: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата:

  • Очаква се успешните предложения да допринесат за всички от следните очаквани резултати:
  • По-добри аналитични инструменти и капацитет за интегриране на използването на енергия от изкопаеми горива и енергоемки суровини в моделирането и в социално-икономическия анализ в по-широк план;
  • По-добро вземане на решения от земеделските производители във връзка с потреблението на енергия и енергоемки суровини, по-специално минерални торове;
  • По-добър капацитет на селскостопанския сектор да се справи с колебанията в цените на енергията и енергоемките суровини;
  • Намалява се пряката и непряка зависимост на сектора от въглеводородите; 
  • Предложенията следва да допринесат за по-добри аналитични инструменти и капацитет за интегриране на използването на енергия от изкопаеми горива и енергоемки суровини в моделирането и в социално-икономическия анализ в по-широк план. Тази тема трябва да включва ефективния принос на дисциплините социалните и хуманитарните науки;

Цели по тип действие:

Тип действие „RIA“ насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

27 фев 2023Подобни