Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europa ще отвори покана “Fighting Crime and Terrorism”(HORIZON-CL3-2023-FCT-01) за представяне на поректни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана “Fighting Crime and Terrorism”(HORIZON-CL3-2023-FCT-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 29.06.2023 г.

Срок за кандидатстване: 23.11.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 4 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: не се изисква;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие:  „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA); 

Цел на поканата:

 • Насърчава се мащабно включване на изследвания в областта на обществените науки;
 • Засилена устойчивост на местните общности срещу престъпността и радикализацията, намалено чувство на несигурност и подобрено правоприлагане;
 • Разработване на модулен инструментариум за полицейските органи, улесняващ събирането и обработката на данни, свързани с киберпрестъпления и разследвания на киберпрестъпления;
 • Откриване на криптовалути, компрометирани регистрационни формуляри, атаки със зловреден софтуер и други киберпрестъпления, извършени с помощта на криптовалути;
 • Разработване на учебни програми за полицейски органи, прокурори, както и съдебни служители по основни съвременни киберпрестъпни дейности;
 • Препоръки относно действията за осведомяване на обществото относно киберпрестъпленията, допринасящи за ранното откриване и превенция;
 • Идентифициране на най-добрите практики на международни мрежи за правоприлагане и съдебно сътрудничество; и
 • Разработване на стратегии за множество заинтересовани страни, включително нови схеми за разследване и механизми за споделяне на информация.

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Теми по тип действие:

 • HORIZON-CL3-2023-FCT-01-03 „New methods and technologies in service of community policing and transferable best practices“ / RIA;
 • HORIZON-CL3-2023-FCT-01-06 „Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes“ / RIA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

28 фев 2023Подобни